Έκθεση του Ε.Κ. για την επαγγελματική εξέλιξη των Γυναικών στην επιστήμη και στα πανεπιστήμια

Ιούλ 21, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Στις 14-7-2015 το Ε.Κ. υιοθέτησε την Έκθεση του Μέλους του Ε.Κ. κας Ελίζας Βόζεμπεργκ για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στην επιστήμη. Η Έκθεση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εστιάζει σταεμπόδια, τα οποία αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την επαγγελματική τους εξέλιξη σε ανώτατες θέσεις στην επιστήμη και στην ακαδημαϊκή καριέρα. Οι λεγόμενες «γυάλινες οροφές», όπως συνηθίζονται να λέγονται τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην πρόσβαση σε ανώτερες επαγγελματικές  θέσεις, δυστυχώς εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική τροχοπέδη εναντίον της γυναικείας επιχειρηματικότητας και των αποδεδειγμένα εξαιρετικών ικανοτήτων των γυναικών σε τομείς, όπου το γυναικείο φύλο συνεχίζει να υποεκπροσωπείται.

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα και άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία:

– ενώ το 59% των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γυναίκες το 2010, μόνο το 20% των ανώτερων θέσεων ακαδημαϊκής καριέρας αφορούσε τον γυναικείο πληθυσμό

– το 2009 μόλις το 33% των θέσεων έρευνας στην Ευρώπη των 27 Κρατών-Μελών ανήκε στις γυναίκες (19% στο χώρο των Επιχειρήσεων και 40% στο χώρο της Ανώτερης Εκπαίδευσης)

– το 2010 οι γυναίκες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ανέρχονταν σε ποσοστό της τάξης του 46%

– οι γυναίκες κατέχουν τη θέση Καθηγήτριας πλήρους απασχόλησης στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό 28,4% στις ανθρωπιστικές επιστήμες, 19,4% στις κοινωνικές επιστήμες και 7,9% στους τομείς της μηχανολογίας και της τεχνολογίας

– σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, οι επιχορηγήσεις σε γυναίκες ανήλθαν στο 50% στις ανθρωπιστικές επιστήμες το 2007 και μόλις στο 35% στις επιστήμες ζωής (π.χ. βιολογία, ιατρική).

Τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην επαγγελματική τους ανέλιξη, συνοψίζονται ως ακολούθως:

α) οικογενειακές υποχρεώσεις και μητρότητα

β) διαχωρισμός των επαγγελμάτων σε «ανδρικά» και «γυναικεία»

γ) ανισότητα αμοιβών – μισθολογικό κενό λόγω φύλου

δ) στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων, οι οποίες συχνά οδηγούν σε έλλειψη φιλοδοξιών, οράματος και εμπιστοσύνης

ε) περιορισμοί ως προς την πρόσβαση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και σε πηγές χρηματοδότησης

στ) έλλειψη εμπειρίας στη διαχείριση

ζ) σεξουαλική παρενόχληση.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το κείμενο της εν λόγω Έκθεσης συνολικής έκτασης σελίδων στην αγγλική γλώσσα σε μορφή pdf:

 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/femm/pr/1062/1062625/1062625en.pdf .

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή FEMM του Ε.Κ. με τριάντα ψήφους υπέρ και μία ψήφο κατά.

Comments are closed.