Σύσταση-Σκοπός-Αντικείμενο

ΑΡΧΙΚΗΣύσταση-Σκοπός-Αντικείμενο

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Η Γ.Γ.Ι.Α.Δ. αποτελεί αυτοτελή Δημόσια Υπηρεσία και είναι αρμόδια για την προώθηση και πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής.

Νομικό Πλαίσιο

Με το άρθρο 6 του Ν.1288/1982 (ΦΕΚ120/Α), ιδρύεται γνωμοδοτικό συμβούλιο για την προώθηση και την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής εξίσωσης των δύο φύλων και υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ιδρύθηκε με το άρθρο 27 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α), ως αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, που υπάγεται στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Με το Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ149/Α) ορίσθηκαν οι αρμοδιότητες και η οργανωτική διάρθρωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Με το άρθρο 9 του Ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α) ρυθμίσθηκαν διοικητικά θέματα και συστήθηκαν νέες θέσεις μόνιμου προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Με το Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17/Α) καταρτίσθηκε νέος Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Με το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού.

Με το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α) η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ με το ΠΔ 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) και τη διάσπαση του ανωτέρω Υπουργείου σε Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μεταφέρθηκε ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Με το Π.Δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172/Α/28-8-2014), η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ανήκε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Πλέον, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αποτελείται από δύο (2) Διευθύνσεις και ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα, ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών και η διάρθρωσή της περιλαμβάνεται στον πρόσφατο Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στα άρθρα 22-26 (Κεφάλαιο Δ’) του Π.Δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α/23-11-2017).

Η Γ.Γ.Ι.Φ στον Οργανισμό του Υπουργείου Εσωτερικών

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 81/2019, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών που συστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1558/1985 (Α’ 137), μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταφέρεται επίσης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1835/1989 (Α’ 76), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σχετικός σύνδεσμος: ΦΕΚ A 119/2019

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 84/2019, συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που συστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1558/1985. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων που συστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1558/1985,καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού/Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.

Σχετικός σύνδεσμος: ΦΕΚ A 123/2019

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 3/2021, η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων σε θέση Γενικού Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Σχετικός σύνδεσμος: ΦΕΚ Μετονομασίας Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 77/2023, συστήνεται το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και σύμφωνα με το άρθρο 3, συστήνεται στο τελευταίο η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στην οποία μετονομάζεται η Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων) και η αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα.

image
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake/
https://isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/w6506.syzefxis2/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία