Οργανόγραμμα Υπηρεσίας

ΑΡΧΙΚΗΟργανόγραμμα Υπηρεσίας

Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων

Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων
ggifisotitagr

Γραφείο Γενικής Γραμματέα
gramggifisotitagr
214 4055251

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων
και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Δημοσθένης Τρέμος

dtremosisotitagr
213 1511 145

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων τεκμηριώνει, σχεδιάζει και εξειδικεύει την εθνική πολιτική για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων που τίθενται από την πολιτική ηγεσία σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ).

Η Διεύθυνση έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την προώθηση πολιτικών ισότητας.

Επίσης, μεριμνά για την ανάπτυξη κι εφαρμογή εργαλείων με τα οποία θα αξιολογείται η επίδραση των διάφορων δράσεων και πολιτικών στην ισότητα των φύλων, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζομένων πολιτικών ισότητας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ερευνά για την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας των διαδικασιών της ΓΓΙΦ. Μεριμνά για την ορθή και ολοκληρωμένη πιστοποίηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα πρότυπα που απαιτούνται για το έργο που υλοποιεί και για τους Δημόσιους Φορείς.

Παρακολουθεί τις Διεθνείς και Εθνικές εξελίξεις σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και αναζητεί νέες προτάσεις για την ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρει η ΓΓΙΦ.
Υποβάλει προτάσεις για υλοποίηση έργων που αφορούν την βελτίωση και ανάπτυξη της λειτουργίας της ΓΓΙΦ, αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πολίτες, βάσει και των στοιχείων που συλλέγει από το παρατηρητήριο της Γ.Γ.Ι.Φ.

Συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προϊσταμένη Τμήματος

Κατερίνα Λουκίδου

loukikat@isotita.gr

213 151 1146

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προϊστάμενη Τμήματος

Ζωή Μαγουλά

zmagoula@isotita.gr

213 1511 153

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προϊσταμένη Τμήματος

Χριστίνα Γεράκη

xgeraki@isotita.gr

213 151 1134

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Προϊσταμένη Τμήματος

Ντίνα Πεντάρχου

kpedarxou@isotita.gr

210-3215618 εσωτ.101

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενη Διεύθυνσης: Αγγελική Παπάζογλου

 apapazoglou@isotitagr
213 1511 157

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την εισήγηση και την επεξεργασία πολιτικών και μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών λόγω φύλου. Η Διεύθυνση παρέχει το κοινό πλαίσιο λειτουργίας και δεοντολογίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους που λειτουργούν σε όλη τη χώρα καθώς και της Γραμμής SOS 15900.

Επιπλέον, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εισήγηση πολιτικών, εξειδικευμένων δράσεων και παρεμβάσεων για τις γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (γυναίκες πρόσφυγες, μετανάστριες, γυναίκες ΑμεΑ, τοξικοεξαρτημένες, μακροχρόνια άνεργες, μονογονείς κ.α.) στο πλαίσιο θεσμικών συνεργασιών με φορείς της κεντρικής διοίκησης και Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς και τις ΜΚΟ.

Συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Προϊσταμένη Τμήματος

Ελένη Τάτση

tatsi@isotita.gr

213 151 1114

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Προϊσταμένη Τμήματος

Αγγελική Παπάζογλου

apapazoglou@isotita.gr

213 151 1157

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Προϊστάμενη Τμήματος

Έφη Λυμπεροπούλου

elympero@isotita.gr

213 151 1147

Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας

Προϊστάμενη Διεύθυνσης: Γεωργία Παπαγεωργίου
geopapagisotitagr
213 151 1137

Το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα θέματα:

α. Την προώθηση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Διεθνείς Οργανισμούς στον τομέα της ισότητας των φύλων, με την αρωγή των τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ανάλογα με τη θεματολογία και το πεδίο πολιτικής.

β. Την ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων συνεργασίας στον τομέα της ισότητας των φύλων.

γ. Την παρακολούθηση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και την εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας και πολιτικής με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων.

δ. Τον συντονισμό του έργου διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών ή τμημάτων της ΓΓΙΦ που ασχολούνται με θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ε. Τον συντονισμό και την προετοιμασία της εκπροσώπησης της ΓΓΙΦ σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις και τη μέριμνα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

στ. Τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

ζ. Την παρακολούθηση και εξασφάλιση συμμετοχής της ΓΓΙΦ σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

η. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της υπηρεσίας ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες για την προώθηση και εφαρμογή συστάσεων που έχει λάβει η χώρα μας στο πλαίσιο Διεθνών Συμφώνων και Συμβάσεων, καθώς και την παροχή πληροφοριών για τη δημιουργία των σχετικών Εθνικών Εκθέσεων.

θ. Την παρακολούθηση και εξασφάλιση συμμετοχής της ΓΓΙΦ σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

image
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake/
https://isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/w6506.syzefxis2/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία