Ανακοίνωση του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου για την κύρωση από την Ελλάδα της Σύμβασης του Σ.τ.Ε. περί έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας

 

ΣΧΕΤ.: Η από 13-4-2018 δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν.4531/2018 για την κύρωση από την Ελλάδα της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης περί έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας: http://www.isotita.gr/δημοσίευση-σε-φεκ-του-ν-4531-2018-για-την-κύρωσ/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε την 13η Απριλίου 2018 μία ολοκληρωμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Αρχές και φορείς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την Παγκόσμια Τράπεζα με θέμα τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν.4531/2018 για την κύρωση από την Ελλάδα της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 7 Απριλίου 2011 και υπογράφηκε στις 11 Μαΐου 2011 κατά την 121η συνεδρίαση του Συμβουλίου στην Κωνσταντινούπολη.

Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε στις 14/4/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ., με την επισήμανση περί ανάρτησης ανάλογης ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΚΙΦ.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το ΕΚΙΦ χαιρετίζει την κύρωση της εν λόγω Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων με το Νόμο 4531/2018 και εστιάζει στο γεγονός ότι η Γ.Γ.Ι.Φ. ορίζεται ως αρχή παρακολούθησης της Σύμβασης:

https://docs.google.com/a/ekif.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZWtpZi5vcmd8ZWtpZl9ncnxneDoxYzY5ZDdmZTViYzQ5YWU0 .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Βία κατά των Γυναικών»και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.