Αναλυτική παρουσίαση των 111 δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018

ΣΧΕΤ.: Το από 14-1-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το έτος 2018»: http://www.isotita.gr/αναλυτική-παρουσίαση-του-έργου-της-γ-γ/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων έχουν αναρτηθεί σε μορφή ηλεκτρονικής έκδοσης οι δύο αναλυτικές απολογιστικές εκθέσεις του έργου της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της εκπαίδευσης τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018:

α) Οι 44 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2016-2017 (σχετικό το από 4-9-2017 έγγραφό μας):

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/01/Οι-44-Δράσεις-της-ΓΓΙΦ-για-την-εκπαίδευση-το-σχολικό-έτος-2016-2017.pdf

β) Οι 67 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2017-2018 / Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2018 (σχετικό το από 3-9-2018 έγγραφό μας): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/01/Οι-67-Δράσεις-της-ΓΓΙΦ-για-την-εκπαίδευση-το-σχολικό-έτος-2017-2018.pdf.

Επισημαίνεται ότι οι συνολικά 111 συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον πρώτο και τον δεύτερο στόχο του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» με τίτλο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην τυπική εκπαίδευση, την επιστήμη και την έρευνα» και «Προώθηση της ισότητας των φύλων στη δια βίου μάθηση και στην άτυπη εκπαίδευση» αντίστοιχα. Σύμφωνα με το ΕΣΔΙΦ 2016-2020, πάγια θέση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποτελεί η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και την παραγωγή και προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .

Όσον αφορά το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019, υπογραμμίζεται ότι οι δράσεις του πρώτου τετραμήνου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 περιλαμβάνονται στην από 28-12-2018 απολογιστική έκθεση με θέμα «Οι 87 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το έτος 2018», σύμφωνα με το από 14-1-2019 ως άνω σχετικό έγγραφό μας: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/01/Οι-87-Δράσεις-της-ΓΓΙΦ-για-την-Εκπαίδευση-το-έτος-2018.pdf .

Αναφορικά με τον Ιανουάριο του 2019, η αρμόδια Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα επιτυχώς δεκαπέντε δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης:

1) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

 

2) Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της από 28/12/2018 δημόσιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τις 87 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το έτος 2018 μέσω χρέωσης του σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 322/2-1-2019).

3) Δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με δύο εκδόσεις του «Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού» (Αθήνα, 3/1/2019).

4) Δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη χρήση σεξιστικής γλώσσας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Αθήνα, 9/1/2019).

5) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥπΠΕΘ με θέμα την ανάγκη χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα του εν λόγω Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένου του από 2/1/2019 νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Αθήνα, 10/1/2019).

6) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με την αντίστοιχη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με θέμα την περαιτέρω συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο της ένταξης της διάστασης του φύλου στο χώρο της εκπαίδευσης (Αθήνα, 11/1/2019), καθώς και έκδοση σχετικού δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση του εν λόγω Τμήματος της Υπηρεσίας μας με τίτλο «Το Φύλο πάει σχολείο» (Αθήνα, 15/1/2019).

7) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 14/1/2019 με θέμα την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της εκπαίδευσης το έτος 2018.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε αυθημερόν το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 5070/14-1-2019).

– Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) της Κύπρου απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο και συγχαρητήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

8) Ενημερωτική δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους» με θέμα την προβολή από τη Γ.Γ.Ι.Φ. του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο» για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας το σχολικό έτος 2018-2019 (Αθήνα, 15/1/2019).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών και του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών με θέμα «Γυναίκες σε Ηγετικές Θέσεις» (Καλλιθέα, 16/1/2019).

10) Συμμετοχή των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Γ.Γ.Ι.Φ. στο σεμινάριο του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών με θέμα τη διάσταση του φύλου στην έρευνα (Αθήνα, 17/1/2019).

11) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στην «Έρευνα Βιβλιοθηκών της Ελλάδας έτους 2018» της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Αθήνα, 17/1/2019).

12) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς «Το Σπίτι των Παραμυθιών – Το Μουσείο Αλλιώς» για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 17/1/2019).

13) Υποβολή από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ. πρότασης για το νέο πρόγραμμα βιβλιοπαρουσιάσεων της ΒΘΙΦ (Αθήνα, 21/1/2019).

14) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς γυναίκα πολίτη (Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 22/1/2019).

15) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 22/1/2019 με θέμα την αναλυτική παρουσίαση των 111 δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018.

Αξίζει να τονιστεί ότι οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία και υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων τεσσάρων οργανικών μονάδων της εν λόγω Διεύθυνσης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων:

– Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

– Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

– Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)

– Τμήμα Βιβλιοθήκης και Ιστορικού Αρχείου.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.