Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή Αναδόχου για το υποέργο 4 με τίτλο: «Δημιουργία νέου υλικού προφορικών μαρτυριών» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ» και με Κωδ. ΟΠΣ 5073529 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»

Comments are closed.