Δελτίο Τύπου – Η Γ.Γ.Ι.Φ. για την απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. σχετικά με την απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

«Αντιμετωπίζουμε με έντονα κριτική διάθεση την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. που επιτρέπει την απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων»

 Η Γ.Γ.Ι.Φ. για την απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε.

 

 

Η εν λόγω απόφαση έκρινε επί της Οδηγίας 92/85, που απαγορεύει την απόλυση των εγκύων εργαζομένων γυναικών έως και το τέλος της άδειας μητρότητας, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν συνδέονται με την κατάστασή τους και γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες.

Περαιτέρω, αναφέρει ρητά ότι απόφαση περί απολύσεως που λαμβάνεται κατά την περίοδο από την έναρξη της εγκυμοσύνης μέχρι τη λήξη της άδειας μητρότητας για λόγους που δεν συνδέονται με την κατάσταση εγκυμοσύνης της εργαζόμενης, δεν αντιβαίνει στην Οδηγία 92/85, εφόσον ο εργοδότης δικαιολογεί δεόντως την απόλυση γραπτώς και η απόλυση της οικείας εργαζόμενης γίνεται δεκτή από τη νομοθεσία και/ή την πρακτική του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Ως εκ τούτου, η απόφαση θέτει μεν κάποιες δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των εγκύων εργαζομένων, υποχρεώνοντας τον εργοδότη να εκθέσει εγγράφως τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιεί ομαδικές απολύσεις και να γνωστοποιήσει  προς την έγκυο εργαζομένη τους λόγους που δικαιολογούν την απόλυσή της και τα κριτήρια επιλογής των προς απόλυση εργαζομένων.

Ωστόσο, αφήνει ανοιχτά τα περιθώρια κατάχρησης του θεσμικού πλαισίου για την απόλυση εγκύων γυναικών.

Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει πολύ προσεκτική εξέταση και έλεγχος της αιτιολόγησης αυτής από τις αρμόδιες αρχές. Ειδικότερα στη χώρα μας, όπου διαπιστώνονται συχνά αναφορές για κατάχρηση της επίκλησης σπουδαίου λόγου για καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εκ μέρους εργοδοτών, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται στην πράξη ο Ν. 3996/2011, ο οποίος απαγορεύει την απόλυση εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και για ορισμένο χρονικό μετά τον τοκετό, με την επιφύλαξη του σπουδαίου λόγου.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητα των Φύλων, στοχεύοντας στην πιο αποτελεσματική

προστασία των εγκύων και των νέων μητέρων εργαζομένων, σχεδιάζει  συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, το ΣΕΠΕ και το Συνήγορο του Πολίτη, ώστε γίνει όσο το δυνατόν πιο αυστηρό το πλαίσιο ελέγχου των περιπτώσεων αυτών. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός προκύπτει και από τις εξειδικευμένες στοχεύσεις του νέου Εθνικού  Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των φύλων της περιόδου 2016-2020 (ΕΣΔΙΦ 2016-2020) της ΓΓΙΦ.

 

Συμπερασματικά, η θέση της ΓΓΙΦ εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή οδηγία 92/85 θέτει κάποια όρια προστασίας των εγκύων εργαζομένων, εντούτοις επισημαίνει ότι  και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να κατοχυρώνουν ακόμα υψηλότερα μέτρα προστασίας, όχι μόνο μέσω της νομοθεσίας, αλλά και της αποτελεσματικής παρακολούθησης εφαρμογής της. Ταυτόχρονα, κάνει ειδική μνεία και στη χώρα μας, όπου, με πρόσχημα την κρίση, διακυβεύονται βασικές αρχές της προστασίας των εργαζομένων.

Συνεκτιμώντας τις ως άνω παραμέτρους, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα τονίζει ότι: «Αντιμετωπίζουμε με έντονα κριτική διάθεση την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ε.Ε. που επιτρέπει την απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων και προσθέτει ότι: Από πλευράς μας, θέλοντας να προστατεύσουμε όλες – ανεξαιρέτως – τις γυναίκες που βρίσκονται σε ενδιαφέρουσα, καθώς και τις νέες μητέρες, προκρίνουμε την ανάγκη ενδελεχούς ελέγχου όλων των περιπτώσεων που τις αφορούν. Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόκειται άμεσα να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία μας με τους συναρμόδιους φορείς.

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                              Το  Γραφείο Τύπου, 7/3/2018

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

Comments are closed.