Δελτίο Τύπου – Η θεσμοθέτηση των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Α.Ε.Ι της χώρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η θεσμοθέτηση των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Α.Ε.Ι της χώρας

«Η δημιουργία Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ συνιστά μια πραγματική τομή υπέρ της ισότητας των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνάμα δικαιώνει τις πολιτικές και τις δράσεις της ΓΓΙΦ στην προσπάθειά της για την κατοχύρωση και την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη».

H Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) εκφράζει την ικανοποίησή της προς το ΥΠΠΕΘ για την απόφαση σύστασης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων σε κάθε ΑΕΙ της χώρας. Πρόκειται  για ένα πολύ θετικό βήμα στην  ενίσχυση και διάχυση της οπτικής του φύλου, με στόχο την  προώθηση της έμφυλης ισότητας στο χώρο της  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η σύσταση Επιτροπών Ισότητας αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΓΓΙΦ, αναφορικά με τις προτάσεις, τα εργαλεία και τις πολιτικές που η ΓΓΙΦ προτείνει, διαμορφώνει και προωθεί σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, Φωτεινής Κούβελα, είχε τεθεί επανειλημμένα η αναγκαιότητα δημιουργίας της, τόσο με την αποστολή επιστολών προς όλες τις Πρυτανείες των Ελληνικών Πανεπιστημίων, όσο και με τις πολλαπλές συναντήσεις της με θεσμικούς παράγοντες της εκπαιδευτικής – ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και τον Υπουργό του ΥΠΠΕΘ.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με δήλωση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, «Η δημιουργία Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ συνιστά μια πραγματική τομή υπέρ της ισότητας των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνάμα δικαιώνει τις πολιτικές και τις δράσεις της ΓΓΙΦ στην προσπάθειά της για την κατοχύρωση και την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη».

Περαιτέρω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ), συνιστούν συσσωμάτωση προτάσεων και πολιτικών που η ΓΓΙΦ έχει εκπονήσει και εντάξει στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων» (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 2016-2020. Ειδικότερα,  όπως διαφαίνεται και από το άρθρο 27, το οποίο τίθεται σε διαβούλευση στο πλαίσιο σχέδιο νόμου για το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις», η Επιτροπή Ισότητας Φύλων θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

Επιπρόσθετα, η ΕΙΦ θα είναι αρμόδια για να:

  • εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος
  • εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων και των υπηρεσιακών συμβουλίων του Ιδρύματος
  • παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα
  • παρέχει συνδρομή προς τα θύματα διακρίσεων, όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση
  • παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης και λογοδοσίας σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά
  • προωθεί προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων, που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου
  • προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της
  • παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των σχετικών σχεδίων δράσης, καταρτίζοντας ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο.

Βάσει όλων των παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι ο ρόλος των  Επιτροπών Ισότητας των Φύλων, μέσω των επιφορτιζόμενων δράσεων και αρμοδιοτήτων τους, είναι πολυεπίπεδος και αφορά στη λήψη μέτρων που ενισχύουν και διασφαλίζουν την ουσιαστική ισότητα στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Συνολικά, στόχο και μέριμνα της ΓΓΙΦ αποτελεί η οριζόντια και κάθετη εφαρμογή των πολιτικών έμφυλης ισότητας στο χώρο της εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητά της ως προς την άρση των έμφυλων στερεοτύπων, των ανισοτήτων, του σεξισμού και της έμφυλης βίας.

Άλλωστε, όπως τονίζει και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, «Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την άσκηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής, που εμφορείται από τις αρχές της έμφυλης ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προσβλέπουμε σε μια διαρκή συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα,  το ΥΠΠΕθ, καθώς και όλους τους αρμόδιους φορείς για την κατάκτηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων».

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                           Το  Γραφείο Τύπου, 3/10/2018

Τηλ. 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

Comments are closed.