Δελτίο Τύπου – Η Ισότητα των Φύλων ως ηθική αρχή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ένταξη της αρχής της Ισότητας των Φύλων στη Διακήρυξη της UNESCO

σχετικά με τις ηθικές αρχές στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (Παρίσι, 13-11-2017)

 

Στο πλαίσιο της 39ης Γενικής Διάσκεψης της Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης του Συστήματος του ΟΗΕ (UNESCO – Παρίσι, 30 Οκτωβρίου – 14 Νοεμβρίου 2017) υιοθετήθηκε την 13η Νοεμβρίου 2017 από τα Κράτη-Μέλη η «Διακήρυξη για τις Ηθικές Αρχές σε σχέση με την Κλιματική Αλλαγή». Πρόκειται για ένα πολιτικό κείμενο διαρθρωμένο σε δεκαοκτώ άρθρα, το οποίο λειτουργεί ως οδικός χάρτης με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση της διεθνούς κοινότητας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη μας:

http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002601/260129e.pdf .

Το κείμενο απαριθμεί τις κάτωθι έξι αρχές προς όφελος της αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης:

  • πρόληψη των βλαβών
  • προληπτική προσέγγιση
  • ισότητα και δικαιοσύνη
  • αειφόρος ανάπτυξη
  • αλληλεγγύη
  • επιστημονική γνώση και ακεραιότητα στη λήψη των αποφάσεων.

Η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και η ανάγκη ενίσχυσης της θέσης του γυναικείου πληθυσμού αποτελούν ουσιώδες χαρακτηριστικό της εν λόγω Διακήρυξης. Ρητή αναφορά στην ισότητα των φύλων υπάρχει στα εξής άρθρα:

σελ. 3, τρίτη παράγραφος της έντυπης έκδοσης: στο προοίμιο της Διακήρυξης τονίζεται με έμφαση η ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και παράλληλα αναγνωρίζονται οι διαφορετικές ανάγκες γυναικών και ανδρών, καθώς και η ανισομερής πρόσβασή τους σε πόρους, όπως και η αξία της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών

σελ. 5 , άρθρο 4, τρίτη παράγραφος της έντυπης έκδοσης: ανάγκη υιοθέτησης κατάλληλων μέτρων για την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων λόγω της ζωτικής σημασίας που αποδίδεται στη συνεισφορά των γυναικών στην αέναη διαδικασία για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη του πλανήτη, καθώς και των δυσανάλογων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής προς τις ίδιες σε σχέση με τους άνδρες

σελ. 6, άρθρο 5, τρίτη παράγραφος της έντυπης έκδοσης: αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών και λοιπών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σε σχέση, μεταξύ άλλων, και με την ευαλωτότητα των γυναικών απέναντι στην κλιματική αλλαγή

σελ. 9, άρθρο 10 της έντυπης έκδοσης: μέριμνα για όλες τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες με βάση την αρχή της ισότητας των φύλων και της ανάγκης ενίσχυσης της θέσης των γυναικών.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων από την πρώτη στιγμή τάχθηκε στο πλευρό όλων των προσπαθειών για την ανάδειξη της διάστασης του φύλου και στο χώρο της κλιματικής αλλαγής και εκφράζει την ικανοποίησή της για την ευόδωση της κοινής προσπάθειας, την οποία υπηρέτησε με επαγγελματισμό και συνέπεια.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Περιβάλλον» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030) και το άρθρο 12 της από 13-11-2017 Διακήρυξης της UNESCO υπέρ της δημοσιότητας αφενός των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και αφετέρου βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπισή τους.

 

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 16/11/2017

Τηλ 2131511102-103

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

 

Comments are closed.