Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την Ε.Ε. με θέμα τη γυναικεία παρουσία στο χώρο των μεταφορών

Ιούν 19, 2017

gpateropoulos

ΔΙΕΘΝΗ

0

ΣΧΕΤ.: α) Το Δ1/262/8-2-2017 έγγραφό μας με θέμα «Ενημερωτική Έκθεση για τις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (Βαλέτα, 1-2/2/2017)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/3003 .

β) Το από 13-2-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Γ.Γ.Ι.Φ.»:

http://old.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2017/Feb/DT_13-02-2017_H%20Isotita%20twn%20Fylwn%20stin%20EE%20kai%20o%20prot.%20rolos%20tis%20GGIF.pdf .

γ) Το από 14-2-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. (Φεβρουάριος 2017)»: http://old.isotita.gr/index.php/news/3011 .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προβεί σύντομα στη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με θέμα τη γυναικεία παρουσία στο χώρο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της συμπερίληψης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις στην Ε.Ε. και υλοποιείται με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τη διάρκειας της 509ης Συνόδου της Ολομέλειας της ΕΟΚΕ υιοθετήθηκε, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διερευνητική Γνωμοδότηση με θέμα «Γυναίκες και Μεταφορές» (Βρυξέλλες, 1η Ιουλίου 2015). Σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής, όλοι οι επιμέρους κλάδοι του τομέα των μεταφορών (αεροπορικών, θαλάσσιων, οδικών, σιδηροδρομικών, διαστημικών, εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή υλικοτεχνικής υποστήριξης) είναι παραδοσιακά ανδροκρατούμενοι.

Κατά συνέπεια:

α) η πολιτική μεταφορών είναι προσανατολισμένη στους άντρες: καταρτίζεται από άνδρες και διαμορφώνεται με γνώμονα τον τρόπο ζωής τους

β) η απασχόληση στον τομέα αυτόν είναι κατά κύριο λόγο ανδροκρατούμενη και προσανατολισμένη στους άνδρες εργαζομένους

γ) στις αξίες που προωθούνται στη βιομηχανία των μεταφορών εντοπίζεται μικρή υποστήριξη των γυναικών που απασχολούνται στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ διαπιστώνεται έλλειψη ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων

δ) η διάσταση του φύλου απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική μεταφορών της Ε.Ε. (ακολουθεί ο σύνδεσμος με το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης συνολικής έκτασης επτά σελίδων στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17-11-2015: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1773&from=EL ).

Το ζήτημα απασχόλησε και την 525η Σύνοδο της Ολομέλειας της ΕΟΚΕ και στις 26 Απριλίου 2017 υιοθετήθηκε η διερευνητική Γνωμοδότηση με θέμα «Γυναίκες και Μεταφορές – Πλατφόρμα Αλλαγής». Η ΕΟΚΕ προτείνει τη συγκρότηση πλατφόρμας αλλαγής της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του ζητήματος της ισότητας των φύλων στις μεταφορές, δίνοντας αρχικά προτεραιότητα στην αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών στον τομέα.

Μέλη της πλατφόρμας θα μπορούσαν να είναι, μεταξύ άλλων, όργανα εκπροσώπησης πολιτικών κέντρων λήψης αποφάσεων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, οι κλάδοι των μεταφορών, οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οργανώσεις επιβατών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που προτίθενται να δεσμευθούν για συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων στις μεταφορές.

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, η απασχόληση των γυναικών στον τομέα των μεταφορών είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Το 2013, το 78% των εργαζομένων στις μεταφορές της Ε.Ε. ήταν άνδρες. Η προσέλκυση περισσότερων γυναικών είναι απαραίτητη, ώστε

– να επέλθει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλα στον τομέα των μεταφορών

– να καταστεί φιλικότερος προς τον/την χρήστη/-τρια και

– να αντισταθμιστούν οι ελλείψεις και οι προκλήσεις εργατικού δυναμικού (το ένα τρίτο του συνόλου των εργαζομένων στις μεταφορές είναι άνω των 50 ετών).

Ο στόχος και το πεδίο εφαρμογής της πλατφόρμας παρουσιάζονται διεξοδικά στο κείμενο της Γνωμοδότησης συνολικής έκτασης έντεκα σελίδων στην ελληνική γλώσσα: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.41100 .

 

Επισημαίνεται ότι Εισηγήτρια της εν λόγω Γνωμοδότησης είναι η Βρετανίδα Madi SHARMA από την Ομάδα των Εργοδοτών/-τριών και μέλος της ΕΟΚΕ από το 2002 (http://memberspage.eesc.europa.eu/Search/Details/Person/2014544?onlyActiveMandate=True&isMinimal=False&AspxAutoDetectCookieSupport=1), ενώ η Γνωμοδότηση φέρει την υπογραφή του Έλληνα Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής κ.Γιώργου Ντάση από την Ομάδα των Εργαζομένων (σχετικός σύνδεσμος από τη σελίδα της ΕΟΚΕ στο διαδίκτυο: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.president ).

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πλατφόρμα προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία τον προσεχή Νοέμβριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διατηρήσει τη γραμματειακή υποστήριξη της πλατφόρμας και θα μεριμνήσει για την ανάρτηση καλών πρακτικών στον εξειδικευμένο ιστότοπο του εν λόγω ηλεκτρονικού εργαλείου.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

 

 

Comments are closed.