Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα Ταμεία της Ε.Ε. στον τομέα των αξιών και της κινητικότητας (προθεσμία: 8 Μαρτίου 2018)

Το 2018 η Επιτροπή θα παρουσιάσει συνολικές προτάσεις για τη νέα γενιά χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μετά το 2020, το οποίο αποτελεί τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα σχεδιαστούν έτσι ώστε η Ε.Ε. να μπορεί να παράγει αποτελέσματα στα σημαντικότερα ζητήματα, σε τομείς όπου μπορεί να επιτύχει περισσότερα από τα Κράτη-Μέλη όταν αυτά ενεργούν μεμονωμένα. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά τί λειτούργησε ικανοποιητικά στο παρελθόν και τί θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον. Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της διαδικασίας και έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με το πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

 

Έχουν ήδη διεξαχθεί διαβουλεύσεις με σκοπό την αξιολόγηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ε.Ε. που καλύπτουν διάφορους τομείς πολιτικής, κυρίως όσον αφορά τις επιδόσεις τους και τις μελλοντικές προκλήσεις. Οι απόψεις που διατύπωσαν οι ενδιαφερόμενοι/-ες μέσω αυτών των διαβουλεύσεων, θα ληφθούν υπόψη κατά την τρέχουσα διαδικασία για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Παράλληλα με την παρούσα διαβούλευση, διεξάγονται και άλλες, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. στους παρακάτω τομείς: συνοχή, επενδύσεις, ασφάλεια, μετανάστευση και άσυλο, στρατηγικές υποδομές.

Στην παρούσα διαβούλευση είναι ευπρόσδεκτη η συμμετοχή όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών, των οργανώσεων και των φορέων που ενδιαφέρονται για τους παρακάτω τομείς ή δραστηριοποιούνται σε αυτούς: μαθησιακή κινητικότητα, εκπαίδευση και κατάρτιση εκτός της κινητικότητας, εθελοντισμός, ανθρωπιστική βοήθεια, αλληλεγγύη, εργασία των νέων, κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, πολιτισμός, μέσα ενημέρωσης και τέχνες, ιθαγένεια και αξίες, δικαιοσύνη, δικαστική συνεργασία, δικαιώματα, προστασία των καταναλωτών.

Διάρκεια της διαβούλευσης: 10 Ιανουαρίου 2018 – 8 Μαρτίου 2018.

 

Σχετικός σύνδεσμος στην ελληνική γλώσσα: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_el .

Comments are closed.