Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Νοέ 25, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι στις 18 Νοεμβρίου 2015 η Διεύθυνση Ισότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης & Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκίνησε μία δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Τον Αύγουστο του 2015 η Ε.Επιτροπή δημοσίευσε έναν Χάρτη Πορείας για την πρωτοβουλία «Νέο ξεκίνημα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εναρμόνισης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες οικογένειες», η οποία θα αντικαταστήσει την Πρόταση της Επιτροπής του 2008 σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας για τη γονική άδεια. Στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω του εκσυγχρονισμού και της προσαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της Ε.Ε. στη σημερινή αγορά εργασίας, έτσι ώστε τα άτομα με παιδιά ή/και εξαρτώμενα μέλη οικογενείας να συνδυάζουν καλύτερα την επαγγελματική με την οικογενειακή τους ζωή, να κατανέμονται καλύτερα οι ευθύνες μεταξύ ανδρών και γυναικών και να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf .

Σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ε.Επιτροπή ξεκίνησε το πρώτο στάδιο διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους αναφορικά με την κατεύθυνση που θα πρέπει να λάβει η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά τα νομοθετικά μέτρα σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις άδειες για οικογενειακούς λόγους και την ευέλικτη εργασία, μέσω των οποίων θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 155 της Συνθήκης, κατά το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με την επιθυμία τους να ξεκινήσουν διαδικασία διαπραγμάτευσης με στόχο μία συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή αναστέλλει την πρωτοβουλία της μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Αν οι διαπραγματεύσεις αυτές καταλήξουν σε συμφωνία, οι κοινωνικοί εταίροι μπορεί να ζητήσουν από την Επιτροπή να εφαρμόσει τη συμφωνία τους, υποβάλλοντας Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου.

Νομοθετικά μέτρα και μέτρα πολιτικής μπορούν να αποτελέσουν συμπληρωματικά στοιχεία μίας δέσμης μέτρων για τον καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Ο χάρτης πορείας υπογραμμίζει επίσης πιθανά μη νομοθετικά μέτρα, όπως οι ολοκληρωμένες κατευθύνσεις πολιτικής για τα Κράτη-Μέλη σε θέματα εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η αυξημένη παρακολούθηση, η καλύτερη χρήση των κονδυλίων της Ε.Ε. και η ανταλλαγή γνώσεων.

Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δημόσια διαβούλευση διεξάγεται μέσω της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ενός εύχρηστου ερωτηματολογίου σε μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Για τη διευκόλυνσή σας, ακολουθούν οι σύνδεσμοι με το ερωτηματολόγιο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WorkingCarers#  (αγγλική γλώσσα)

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/028a589e-9580-4d24-928a-d12f33b97880?draftid=adecfccb-d508-480a-a241-ae4359642c9e&surveylanguage=EL&serverEnv=

(ελληνική γλώσσα).

Επισημαίνεται ότι η διαβούλευση λήγει στις 16 Φεβρουαρίου 2016

Comments are closed.