Δημόσια Διαβούλευση της Ε.Ε. για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης

Σεπ 22, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 21-9-2015 μία δημόσια διαβούλευση με θέμα την εφαρμογή και την υλοποίηση της Οδηγίας 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προοοδευτική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

Η Οδηγία αυτή υιοθετήθηκε το έτος 1978. Από τότε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την ισότητα των φύλων, καθώς και τα διάφορα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτονται από την Οδηγία, έχουν αναπτυχθεί σημαντικά και έχουν επέλθει ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αξιολόγηση όσον αφορά την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή, τη συνάφεια, τη βιωσιμότητα και την προστιθέμενη αξία της Ε.Ε., με ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό των δυνατοτήτων για εκσυγχρονισμό. Η ανατροφοδότηση με πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και την υλοποίηση της Οδηγίας 79/7/ΕΟΚ θα είναι καίριας σημασίας για τον προβληματισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το αν θα προτείνει ενέργειες σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της Οδηγίας, όπως και τη μορφή που θα μπορούσαν να λάβουν.

Η δημόσια διαβούλευση διεξάγεται μέσω ενός σύντομου ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη διευκόλυνσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Ε.Ε. με το σχετικό ερωτηματολόγιο στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/dc2eb8bb-96e5-4668-83f1-f9b155ca7cdf?draftid=4e2d9c5e-225b-4d2a-a674-ac721f75dea1&surveylanguage=EN&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/dc2eb8bb-96e5-4668-83f1-f9b155ca7cdf?draftid=4e2d9c5e-225b-4d2a-a674-ac721f75dea1&surveylanguage=EL&serverEnv=  .

Επισημαίνουμε ότι η δημόσια διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, στις Δημόσιες Αρχές και σε Οργανώσεις (π.χ. κοινωνία των πολιτών, Μ.Κ.Ο., κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικοί οργανισμοί) και λήγει στις 14-12-2015.

Comments are closed.