Δημόσια Διαβούλευση της Ε.Ε. για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών μετά το 2015 (προθεσμία: 21-7-2015)

Απρ 28, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία τρίμηνη δημόσια διαβούλευση με θέμα την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 21 Ιουλίου 2015 και απευθύνεται στα 28 Κράτη-Μέλη, στους κοινωνικούς φορείς, στις Ανεξάρτητες Αρχές, στην κοινωνία των πολιτών, αλλά και σε κάθε Ευρωπαία/-ο πολίτη ενόψει της προετοιμασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της νέας πολιτικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τέλος του έτους ισχύουν οι εξής προτεραιότητες, όπως αποτυπώνονται στη «Στρατηγική για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών 2010-2015»:

– οικονομική ανεξαρτησία επί ίσοις όροις
– ίση αμοιβή για την ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας
– ισότητα στη λήψη αποφάσεων
– αξιοπρέπεια, εντιμότητα και τερματισμός της έμφυλης βίας
– ισότητα των φύλων στις εξωτερικές σχέσεις
– οριζόντια ζητήματα σχετικά με τους ρόλους των φύλων και νομοθεσία.

Η διαδικασία της διαβούλευσης είναι απλή και διεξάγεται με τη συμπλήρωση ενός σύντομου ερωτηματολογίου στις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., ενώ η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή είναι άκρως φιλική προς την/τον χρήστρια/χρήστη.  Το ερωτηματολόγιο διαρθρώνεται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια με προεπιλεγμένες απαντήσεις: οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, δραστηριότητες παροχής φροντίδας, βία, χάραξη πολιτικής στην Ε.Ε. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διατύπωσης συμπληρωματικών σχολίων και προτάσεων σε ελεύθερο πεδίο με τη χρήση έως 1500 χαρακτήρων.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με το σχετικό ερωτηματολόγιο της δημόσιας διαβούλευσης στην ελληνική γλώσσα και αγγλική γλώσσσα:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/bc441ffb-afd8-46b3-9df3-a7c2bf10a889?draftid=3c384c28-f5e7-4d1a-8856-c3b587d79e3e&surveylanguage=EL&

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/150421_en.htm.

Comments are closed.