Δύο αντίτυπα στη ΒΘΙΦ της Ετήσιας Έκθεσης της Ε.Ε. για την ισότητα των φύλων με αναφορά στη Δομή του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

ΣΧΕΤ: α) Το από 7-3-2016 έγγραφό μας με θέμα «Θετική αναφορά στη Γ.Γ.Ι.Φ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. (Μάρτιος 2016)»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2523

 

β) Το από 8-3-2016 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/DT_08-03-2016_H%20Isotita%20twn%20Fyllwn%20stin%20EE-%20Diakrisi%20tis%20GGIF.pdf

 

γ) Το από 9-3-2016 έγγραφό μας με θέμα «Μεγάλη απήχηση προβολή στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. της ανακοίνωσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. και την ευρωπαϊκή αναγνώριση της Γ.Γ.Ι.Φ.)»:http://old.isotita.gr/index.php/news/2529 .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν ενεργειών του κ.Διευθυντή Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. (σχετικός σύνδεσμος: http://old.isotita.gr/index.php/docs/c8/ ) παρέλαβε στις 10-6-2016 δύο αντίτυπα της πρόσφατης έκδοσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάρτιος 2016) με τίτλο «Report on Equality between Women and Men 2015»:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/2016_annual_report_2015_web_en.pdf .

 

Τα δύο αντίτυπα προοορίζονται για το αρχείο της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ).

 

Επισημαίνεται ότι η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει επιλεγμένες καλές πρακτικές ισότητας των φύλων από τα Κράτη-Μέλη.

 

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές της Ε.Ε. χάρη στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Πιο συγκεκριμένα, στην έκτη ενότητα με τίτλο «Διατομεακά Θέματα», σελίδα 40 υπάρχει ρητή αναφορά το Έργο-Σημαία της Γ.Γ.Ι.Φ. «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» (Παρατηρητήριο).

 

Το πρωτότυπο κείμενο της Έκθεσης έχει ως εξής:

 

In Greece, the Secretariat-General for Gender Equality in the Ministry of the Interior and Administrative Reconstruction is implementing a flagship project on ‘service organisation for the integration, monitoring and evaluation of gender equality policies in all aspects of public sector action’. The aim is to support the public administration and local authorities in the design, implementation and evaluation of policies with detailed data on equality issues.

 

Η Δομή του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων δημοσίευσε πρόσφατα δύο ηλεκτρονικά Ενημερωτικά Δελτία με την εξής θεματολογία:

 

α) Μάρτιος 2016 – Γυναίκες και Φτώχεια: http://old.isotita.gr/index.php/news/2583

 

β) Μάιος 2016 – Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων στην Ελλάδα: http://old.isotita.gr/index.php/news/2684 .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Αφήστε μια απάντηση