Δύο σημαντικές δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ένταξη της διάστασης του φύλου στην πολιτική και στα διοικητικά έγγραφα (Μάιος 2019)

ΣΧΕΤ.: Το από 8-5-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το πρώτο τετράμηνο του 2019»: http://www.isotita.gr/αναλυτική-παρουσίαση-του-έργου-της-γ-γ-2/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων υλοποίησε τον μήνα Μάιο δύο σημαντικές δράσεις για την ένταξη της διάστασης του φύλου αφενός στην πολιτική και αφετέρου στα διοικητικά έγγραφα.

Πιο συγκεκριμένα:

 

Πρώτο Μέρος

Η ένταξη της διάστασης του φύλου στα ψηφοδέλτια των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019

Στο πλαίσιο του θεματικού πεδίου «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου»), το Τμήμα «Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο)» της Διεύθυνσης «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. δημοσιοποίησε το 20ο Ενημερωτικό Σημείωμα με θέμα «Ποσόστωση Ευρωψηφοδελτίων 2019» (Αθήνα, 16/5/2019): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/05/20ο-Ενημερωτικό-Σημείωμα-Ποσόστωση-Ευρωψηφοδελτίων-2019.pdf  .

Ο Άρειος Πάγος προχώρησε στην ανακήρυξη των έγκυρων ψηφοδελτίων λαμβάνοντας υπόψη του και το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με τίτλο «Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Σε αυτό το άρθρο καθιερώνεται ποσόστωση 40%, δηλαδή ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων.

Από την επεξεργασία της Απόφασης 65/2019 του Αρείου Πάγου, σε σύνολο 1.195 υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές του 2019, οι άνδρες υποψήφιοι είναι 685 (57,3%) και οι γυναίκες υποψήφιες 510 (42,7%).

Επιπλέον, υλοποιήθηκαν από την Υπηρεσία μας οι κάτωθι δράσεις:

1) Ενημερωτική δράση της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία και όλες τις οργανικές μονάδες του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα την Απόφαση 65/2019 του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου με την πλήρη σύνθεση των ψηφοδελτίων των έγκυρων υποψηφιοτήτων για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 (Αθήνα, 13/5/2019).

2) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και σε λοιπούς φορείς με θέμα την ποσόστωση με βάση το φύλο των ψηφοδελτίων της Ελλάδας για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019 (Αθήνα, 14/5/2019).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Πρεσβεία της Γερμανίας στην Ελλάδα απέστειλε στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στις 17/5/2019, το οποίο κοινοποιήθηκε αυθημερόν στην πολιτική ηγεσία της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

 

Δεύτερο Μέρος

Η ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα

Η σημαντικότερη δράση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων τον μήνα Μάιο 2019 για την αντιμετώπιση του γλωσσικού σεξισμού στη δημόσια διοίκηση αποτελεί αναμφίβολα η με Α.Π. 37877/17-5-2019 τρισέλιδη επιστολή της κας Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιας για θέματα ισότητας των φύλων προς όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα με θέμα «Ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/05/ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΜΕ-ΘΕΜΑ-ΣΕΞΙΣΤΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΑ-ΣΤΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΕΓΓΡΑΦΑ.pdf .

Στην κατατοπιστική επιστολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στον «Οδηγό Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα», ο οποίος αποτελεί ένα εύχρηστο και εξειδικευμένο εργαλείο για την αναγνώριση, κατανόηση και απάλειψη του γλωσσικού σεξισμού που διέπει τα πάσης φύσεως εν χρήσει διοικητικά έγγραφα, καθώς και στα σχετικά άρθρα 12 και 14 του Ν.4604/2019.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» και «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.