Εμπεριστατωμένη συνεισφορά του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 122 για την πολιτική της απασχόλησης

Η συνεισφορά της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας με αριθμό 122 για την πολιτική της απασχόλησης (περίοδος αναφοράς: 1-6-2016 έως 31-5-2019).

Για τη διευκόλυνσή σας, η συνεισφορά της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. είναι διαρθρωμένη με βάση τη διάταξη του ερωτηματολογίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.

 

Ενότητα Ι, Ερώτημα 1 – Νομοθετικό/Κανονιστικό Πλαίσιο

 

Α. «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020»

Η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. δεν αντιμετωπίζει την ισότητα των φύλων σαν «γυναικείο ζήτημα», αλλά ως μία οικουμενική αρχή, έτσι όπως αυτή διατυπώνεται και προτάσσεται στους «Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας» και στους «Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030)» του Ο.Η.Ε., καθώς και στις διακηρύξεις και τα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων Διεθνών Οργανισμών, ως αποτέλεσμα των κατακτήσεων που έφεραν οι αγώνες, οι διεκδικήσεις και οι ιδέες των γυναικών και του φεμινιστικού κινήματος διεθνώς.

Το ΕΣΔΙΦ 2016-2020 αποτελείται από έξι άξονες προτεραιότητας, ένας εκ των οποίων έχει τίτλο «Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Είναι αυτονόητο ότι η δίκαιη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη έχει ανάγκη από την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, απαλλαγμένη από έμφυλες ανισότητες.

Επιπλέον, το ζήτημα της κατάρτισης εμπίπτει στον άξονα «Εκπαίδευση, κατάρτιση, πολιτισμός, αθλητισμός και μέσα μαζικής ενημέρωσης». Σύμφωνα με το ΕΣΔΙΦ 2016-2020, πάγια θέση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποτελεί η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και την παραγωγή και προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με το πλήρες κείμενο του οδικού χάρτη για την ισότητα των φύλων στη χώρα μας, με την επισήμανση ότι ο άξονας προτεραιότητας για την απασχόληση αναπτύσσεται στις σελίδες 50-68 και ο άξονας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στις σελίδες 69-90 της έντυπης έκδοσης: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .

 

Β. Νόμος 4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων

Στο Φύλλο 50, Τεύχος Πρώτο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 26-3-2019 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4604 του Υπουργείου Εσωτερικών, το πρώτο μέρος του οποίου έχει τίτλο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας» (άρθρα 1-30): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/03/Ν.4604-για-την-Ουσιαστική-Ισότητα-των-Φύλων.pdf .

Τα βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω Νόμου συνοψίζονται ως εξής:

1) πρώτη φορά νομοθετείται αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο για την ισότητα μεταξύ των φύλων και την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, το οποίο διέπεται από μια συνολική θεώρηση των έμφυλων σχέσεων και χωρίς να αντιμετωπίζεται το γυναικείο φύλο ως «ως ειδική κατηγορία», όπως ισχύει με τις μέχρι σήμερα διατάξεις και ρυθμίσεις του οικογενειακού και εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, τις κοινοτικές οδηγίες και τις διεθνείς συνθήκες, που η χώρα μας έχει κυρώσει ή ορίζει το Σύνταγμα μας.

2) προσδιορίζονται, μέσω αυτού, οι βασικές έννοιες, οι  μηχανισμοί και οι φορείς για την πραγμάτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των φύλων, η ενσωμάτωση της εν λόγω αρχής στις δημόσιες πολιτικές και στον ιδιωτικό βίο, καθώς και η διαμόρφωση και οργάνωση ενός δικτύου μόνιμων δομών, ανά τη χώρα, με αντικείμενο δράσης την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

3) περαιτέρω, προβλέπεται για πρώτη φορά η εκπόνηση «Σχεδίων Ισότητας», ολοκληρωμένων δηλαδή παρεμβάσεων, που εκπονούνται από επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται μετά από ανάλυση της υφιστάμενης κοινωνικής πραγματικότητας και θέτουν συγκεκριμένους στόχους, στρατηγικές και πρακτικές για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, καθώς και η απονομή «Σήματος Ισότητας» από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, ως τίτλου επιβράβευσης για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων γυναικών και ανδρών.

4) επίσης, εντάσσει τη διάσταση του φύλου στη σύνταξη των διοικητικών εγγράφων με απαγόρευση της χρήσης διατυπώσεων που υποκρύπτουν ή εμπεριέχουν έμφυλη διάκριση, ενώ εμπεριέχει την παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, καθώς και τη χρήση γλώσσας με έμφυλη διάκριση κατά την άσκηση των καθηκόντων στο Πειθαρχικό Δίκαιο.

Συνεπώς, η πολιτική της απασχόλησης εντάσσεται κυρίως στα εξής άρθρα του Ν.4604/2019:

– άρθρο 2 «Ορισμοί»

– άρθρο 3 «Πολιτικές και θετικά μέτρα ισότητας»

– άρθρο 10 «Δράσεις σε επίπεδο Υπουργείων για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές»

– άρθρο 14 «Πειθαρχικό Δίκαιο»

– άρθρο 17 «Προώθηση της ισότητας των φύλων μέσα από την εκπαίδευση και τη μαθησιακή διαδικασία»

– άρθρο 21 «Επιβράβευση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων»

– άρθρο 22 «Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.3996/2011 (Α’170) και του άρθρου 2 του ν.3896/2010 (Α’207)»

– άρθρο 23 «Έννομη Προστασία».

 

Ενότητα Ι, Ερώτημα 2, Άρθρο 1 – παράγραφος 2 και Ενότητα VI

 

«Στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση της γυναικείας απασχόλησης από τη Δομή του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.»

4ο Ενημερωτικό Σημείωμα, Οκτώβριος 2016, «Γυναίκες και Οικονομία»: http://www.isotita.gr/τέταρτο-ενημερωτικό-σημείωμα-του-παρ/

11ο Ενημερωτικό Σημείωμα, Οκτώβριος 2017, «Μερική απασχόληση των γυναικών»: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/10/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-11ο-Ενημερωτικό-σημείωμα.pdf

13ο Ενημερωτικό Σημείωμα, Δεκέμβριος 2017, «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα»: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/12/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-13ο-Ενημερωτικό-σημείωμα.pdf

17Ο Ενημερωτικό Σημείωμα, Αύγουστος 2018, «Εκθήλυνση της φτώχειας – φτώχεια γένους θηλυκού»:http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/09/17ο-Ενημερωτικό-Σημείωμα-Εκθήλυνση-της-Φτώχειας.pdf

18ο Ενημερωτικό Σημείωμα, Δεκέμβριος 2018, «Η αγάπη ως δουλειά»: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/12/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-18o-Ενημερωτικό-Σημείωμα-Η-αγάπη-ως-δουλειά.pdf

19ο Ενημερωτικό  Σημείωμα, Μάρτιος 2019, «Γυναικεία Ανεργία»: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/04/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-19ο-Ενημερωτικό-Σημείωμα-Γυναικεία-Ανεργία.pdf .

 

Ενότητα Ι, Ερώτημα 2, Άρθρο 1 – παράγραφος 3α

 

«Τομεακή πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη – Η έμπρακτη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων προς τις αγρότισσες – 15η Οκτωβρίου: Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες της Υπαίθρου»

 

ΣΧΕΤ.: Το από 16-4-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα «Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης επίσημης παρουσίασης της έρευνας της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις γυναίκες αγρότισσες στη Σταμνά  Μεσολογγίου και στη Ζαγορά Πηλίου»: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-η-επιτυχής-ολοκλήρωση-τη/ .

 

Α. Διεθνές Πλαίσιο

 Με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την πρώτη επέτειο της Διεθνούς Ημέρας την 15η Οκτωβρίου 2008, κατόπιν σχετικού Ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο του 2007, ο Ο.Η.Ε. εστιάζει στην επιτακτική ανάγκη για την ενδυνάμωση των αγροτισσών μέσω των αειφόρων υποδομών, των υπηρεσιών και της κοινωνικής προστασίας υπέρ της ισότητας των φύλων στην πράξη. Η διαβίωση των αγροτισσών συνδέεται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δίνεται έμφαση στην έννοια της αειφορίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επερχόμενων γενεών.

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία:

α) οι αγρότισσες αποτελούν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού

β) στις αναπτυσσόμενες χώρες οι γυναίκες αποτελούν το 43% του εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα

γ) οι έξι στους δέκα πρόωρους θανάτους γυναικών της υπαίθρου οφείλεται σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής μέσα στο σπίτι λόγω χρήσης ανθυγιεινής τεχνολογίας από χώρες των οποίων η οικονομία βασίζεται στη στερεή βιομάζα και το κάρβουνο

δ) οι γυναίκες και τα κορίτσια της υπαίθρου στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχουν τη βασική ευθύνη για τη συλλογή πόσιμου νερού για την οικογένειά τους σε ποσοστό έως και 80% και σπαταλούν περίπου πέντε ώρες ημερησίως για τη συλλογή καυσίμων για τις οικιακές εργασίες σε βάρος της προσωπικής τους εκπαίδευσης, ανάπαυλας και αναψυχής.

 

Β. Η δραστηριοποίηση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων στηρίζει τις αγρότισσες από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ουσιαστική στήριξη της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στη δημιουργία του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Πέτρας Λέσβου, του πρώτου γυναικείου συνεταιρισμού στην Ελλάδα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο από 9-3-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την 8η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών 2018 με θέμα «Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση της Γ.Γ.Ι.Φ. και των ΕΛΤΑ προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών»: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-ολοκληρώθηκε-με-μεγάλη-ε/ .

Επιπλέον, ο ΟΗΕ αναγνώρισε το πολυεπίπεδο έργο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στο πλαίσιο της 62ης Συνόδου της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών. Πιο συγκεκριμένα:

Το διάστημα 12-23 Μαρτίου 2018 διεξήχθη στην έδρα του Ο.Η.Ε. στη Νέα Υόρκη η 62η Σύνοδος της εν λόγω Επιτροπής CSW με βασικό θέμα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών της υπαίθρου. Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε η σύνταξη σχετικής έκθεσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών συνολικής έκτασης δεκαοκτώ σελίδων στην αγγλική γλώσσα, καθώς επίσης και στις υπόλοιπες πέντε γλώσσες εργασίας του Ο.Η.Ε., η οποία αποτέλεσε τη βάση των πολυήμερων συζητήσεων, εκδηλώσεων και διαπραγματεύσεων εκπροσώπων Κυβερνήσεων, Διεθνών Οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών για τη νομική και ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού των αγροτικών περιοχών του πλανήτη: http://undocs.org/E/CN.6/2018/3 .

 

Οι προτεραιότητες αφορούν τους κάτωθι τομείς:

1) δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση

2) διασφάλιση των ιδιοκτησιακών και εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών στη γη

3) ασφάλεια τροφίμων και υγιεινή διατροφή για τις γυναίκες και τα κορίτσια της υπαίθρου

4) αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των επιβλαβών πρακτικών σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών στις αγροτικές περιοχές

5) προστασία της υγείας και των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις για όλο το γυναικείο πληθυσμό του πλανήτη, ο οποίος διαβιεί σε αγροτικές περιοχές

6) παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για τα κορίτσια και τις γυναίκες της υπαίθρου.

 

Βασικό τεκμηριωτικό υλικό για την εκπόνηση της συγκεκριμένης έκθεσης αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η Α/72/207/29-7-2017 έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της 72ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών στις αγροτικές περιοχές, όπως αναφέρεται με σαφήνεια στην όγδοη παράγραφο της Ε/CN.6/2018/3 Έκθεσης για τη CSW62: https://undocs.org/A/72/207 .

 

Για την εκπόνηση της έκθεσης του Ιουλίου 2017, ο Ο.Η.Ε. απευθύνθηκε, μεταξύ άλλων, και στα Κράτη-Μέλη του λαμβάνοντας συνεισφορές από μόλις 38 Κράτη. Η ηγεσία της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. απέστειλε, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, εμπεριστατωμένη απάντηση στις 28 Απριλίου 2017, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί η Ελλάδα στις καλές πρακτικές σε σχέση με την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών των αγροτικών περιοχών.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ρητή αναφορά στις πολιτικές και τις δράσεις της χώρας μας στις ακόλουθες παραγράφους της έκθεσης του Ο.Η.Ε.:

α) παράγραφος 15: οι δράσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων μέσω της εκπαίδευσης

β) παράγραφος 31: το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών».

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι μόνο το σχολικό έτος 2016-2017 ο κρατικός φορέας ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών υλοποίησε επιτυχώς 44 δράσεις για την εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση μαθητικών διαγωνισμών καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σκοπό την αναθεώρηση της πρόσληψης της εικόνας και των ρόλων των δύο φύλων σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου. Σε αυτούς τους διαγωνισμούς συμμετείχαν και διακρίθηκαν μαθήτριες και μαθητές από σχολικές μονάδες της περιφέρειας, αναδεικνύοντας έτσι τις υγιείς βάσεις της ελληνικής νεολαίας στον τομέα της ισότητας των φύλων: http://www.isotita.gr/44-δράσεις-της-γενικής-γραμματείας-ισότ/.

Όσον αφορά τις πολιτικές μας για την έμφυλη βία, υπογραμμίζεται ότι η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σχεδίασε και υλοποιεί το ως άνω Εθνικό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα δράσης σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών της βίας κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, παράνομη διακίνηση/εμπορία, σεξουαλική παρενόχληση) μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας ενός δικτύου 62 δομών σε όλη την επικράτεια (24ωρη τηλεφωνική γραμμή, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα, 21 Ξενώνες Φιλοξενίας): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/09/sm_GR_via-trifold_isotita_in-1.jpg και http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/09/sm_GR_via-trifold_isotita_out-1.jpg .

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην εκπόνηση με πρωτοβουλία της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης με θέμα «Η Ελληνίδα Αγρότισσα: αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο» (Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, Μάιος 2018) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». Η εν λόγω μελέτη εντάσσεται στην εξειδικευμένη υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων (γνωστή και ως «Παρατηρητήριο Γ.Γ.Ι.Φ.»): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/Η-Ελληνίδα-αγρότισσα.pdf .

 

Ενότητα Ι, Ερώτημα 2, Άρθρο 1 – παράγραφος 3γ

 

«Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης»

Ο κρατικός φορέας ισότητας των φύλων έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με δημόσιους φορείς, Ανεξάρτητες Αρχές, ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και λοιπές οργανώσεις με σκοπό την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην απασχόληση. Οι απολογιστικές εκθέσεις της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. σε τακτά χρονικά διαστήματα λειτουργούν ως αποτύπωμα του πολυδιάστατου ρόλου της στο δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο της χώρας στο πλαίσιο της λογοδοσίας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

Η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. έχει υλοποιήσει μία σειρά από δράσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υ.ΠΑΙ.Θ., για την εξάλειψη των έμφυλων στερεότυπων στις επαγγελματικές επιλογές:

– σεμινάρια/ημερίδες κατάρτισης εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη χώρα

– πανελλήνιοι μαθητικοί και φοιτητικοί διαγωνισμοί υπέρ της ισότητας των φύλων

– υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Ι.Ε.Π. με σκοπό την ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων στα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης

– συμμετοχή σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων, την οποία διοργάνωσε το αρμόδιο για θέματα ισότητας των φύλων Ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού & Επιστήμης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για την οικονομική ανεξαρτησία των νέων γυναικών και τη σημασία που έχει για την ισότητα των φύλων μία ομαλή μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας (Χάγη, Φεβρουάριος 2017).

Η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς όλους τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, και αναπτύσσει συνέργειες με δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, όπως αυτές αποτυπώνονται σε ειδική ενότητα του ιστότοπου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.:

α) «Εκπαίδευση» http://www.isotita.gr/category/statistika-stoixeia-meletes/ekpaideysi/

β) «Απασχόληση» http://www.isotita.gr/category/statistika-stoixeia-meletes/apasxolisi-anergia-misthoi/ .

Επιπλέον, οι οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. παρέχουν νομική συμβουλευτική σε προφορικές και έγγραφες καταγγελίες φορέων και πολιτών για ζητήματα έμφυλης διάκρισης στην απασχόληση, με σκοπό την πιστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην πράξη: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/03/PDF-Αφίσα-ΓΓΙΦ-για-την-8η-Μαρτίου-Παγκόσμια-Ημέρα-των-Γυναικών_2019.pdf.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.