Ενημέρωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για την υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 περί γυναικείας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας

ΣΧΕΤ.: α) Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./251/19-11-2019 έγγραφό μας με θέμα «Υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας»: http://www.isotita.gr/υποστήριξη-από-τη-γ-γ-ο-π-ι-φ-της-μελέτης/ .

β) Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./256/21-11-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του εγγράφου μας αναφορικά με την υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας»: http://www.isotita.gr/αξιοποίηση-από-το-υπουργείο-παιδείας-2/ .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 η ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. υλοποίησε επιτυχώς τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα την υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων σε δύο στάδια.

Πρώτο Στάδιο

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 το Υ.ΠΑΙ.Θ. αξιοποίησε άμεσα τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. μέσω χρέωσης του σχετικού εγγράφου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων σε δύο οργανικές μονάδες του στο ύψιστο υπηρεσιακό επίπεδο:

α) «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 181164/20-11-2019)

β) «Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 181162/20-11-2019).

Δεύτερο Στάδιο

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 η «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» / «Τμήμα Δευτεροβάθμιας-Μαθητικής Μέριμνας, Σχολικής Ζωής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» απέστειλε στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Εξ. Επείγον» το Φ16/192834/Δ2/6-12-2019 έγγραφο με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με υποστήριξη από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη χώρας μας».

Με αυτό τον τρόπο, το μήνυμα της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για τις βασικές αρχές της γυναικείας επιχειρηματικότητας με βάση τη μελέτη του Ομίλου ICAP γνωστοποιήθηκε στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, δεδομένου ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί:

α) έναν από τους κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας,

β) μία βασική οδό αντιμετώπισης της ανεργίας και

γ) ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ενδυνάμωσης των γυναικών.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στα θεματικά πεδία «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.