Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις Περιφέρειες Ηπείρου & Δ.Μακεδονίας και στο Δήμο Ιωαννιτών

Επισυνάπτεται σε μορφή pdf το 3ο Ηλεκτρονικό Δελτίο συνολικής έκτασης τεσσάρων σελίδων, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και σε Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας». Το εν λόγω Έργο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Το Έργο έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στο Δήμο Ιωαννιτών, καθώς και την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή Περιφερειακών-Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων.

Επιπλέον, στόχος του αποτελεί η υποστήριξη των εν λόγω Περιφερειών και του Δήμου, ώστε να εντάξουν ουσιαστικά και ενεργά πολιτικές ισότητας των φύλων στο πρόγραμμα και τις δράσεις τους με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, τόσο στην εσωτερική τους οργάνωση όσο και στο σχεδιασμό-υλοποίηση των πολιτικών τους.

SEIF 3rd eNewsletter

Αφήστε μια απάντηση