Επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία για την ισότητα των φύλων στην Ε.Ε. στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 (EUROSTAT, Νοέμβριος 2017)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 16-10-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. σχετικά με τη θέση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της χώρας μας για τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του EIGE»: http://www.isotita.gr/επιτυχής-υλοποίηση-της-δημόσιας-δράσ-18/ .

 

β) Το από 2-11-2017 έγγραφό μας με θέμα «Διεθνής αναγνώριση από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum του έργου της Ελλάδας στον τομέα της ισότητας των φύλων με την άνοδο δεκατεσσάρων θέσεων στη γενική κατάταξη 144 χωρών σε σχέση με το 2016 (WEF, Γενεύη, 1-11-2017)»: http://www.isotita.gr/διεθνής-αναγνώριση-από-το-παγκόσμιο-ο/ .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή δημοσιοποίησε έναν συνοπτικό απολογισμό σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των δεκαεπτά Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ – γνωστοί ως «Ατζέντα 2030») στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε την 20ή Νοεμβρίου 2017 με σχετική έκδοση για την αειφόρο ανάπτυξη στην Ε.Ε., συνολικής έκτασης 372 σελίδων στην αγγλική γλώσσα για εκατό δείκτες κατανεμημένους στους δεκαεπτά ΣΒΑ:

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8461633/KS-04-17-780-EN-N.pdf/f7694981-6190-46fb-99d6-d092ce04083f .

 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί διακριτό στόχο και αναλύεται στις σελίδες 107–125 της έντυπης έκδοσης (Στρατηγικός Στόχος 5 «Επίτευξη της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών»).

 

Οι βασικές τάσεις στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. έχουν ως εξής:

 

1) έμφυλη βία: το 8% των γυναικών ηλικίας 15-74 ετών υπέστησαν σωματική και σεξουαλική βία το 2012 – επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον «Δείκτη για την Ισότητα των Φύλων» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, η επίδοση της Ε.Ε. στον τομέα της βίας κατά των γυναικών είναι 27,5 με χείριστο βαθμό το 100 (ανακοίνωση της 21-11-2017: http://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-index-2017-we-cannot-be-silent-about-violence )

 

2) εκπαίδευση: με έτος αναφοράς το 2016 καταγράφεται έμφυλο χάσμα

 

– τριών ποσοστιαίων μονάδων σε βάρος των ανδρών αναφορικά με την πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης (μείωση 0,8 μονάδας σε σχέση με το 2011)

 

– 9,5 ποσοστιαίων μονάδων σε βάρος των ανδρών αναφορικά με την επίδοση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (αύξηση 1,9 μονάδας σε σχέση με το 2011)

 

– 4,8 ποσοστιαίων μονάδων σε βάρος των γυναικών αναφορικά με την κάλυψη θέσεων εργασίας από κατόχους πρόσφατων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αύξηση 0,6 μονάδας σε σχέση με το 2011)

 

3) απασχόληση:

 

– με έτος αναφοράς το 2016 καταγράφεται έμφυλο χάσμα 11,6 ποσοστιαίων μονάδων στον τομέα της απασχόλησης σε βάρος των γυναικών (μείωση 1,2 μονάδας σε σχέση με το 2011)

 

– το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ε.Ε. ήταν της τάξης του 16,3% το 2015 (μείωση 0,1 ποσοστιαίας μονάδας από το 2010)

 

– το 2016 οι ευθύνες φροντίδας παιδιών και ενηλίκων στέρησαν την είσοδο στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 30,7% για τις γυναίκες (αύξηση 3,2 μονάδων από το 2011) και μόλις 4,3% για τους άνδρες (αύξηση 0,9 μονάδας από το 2011) της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών

 

4) θέσεις ευθύνης: με έτος αναφοράς το 2017, μόλις το 28,9% των μελών των εθνικών Κοινοβουλίων είναι γυναίκες (αύξηση 3,6 ποσοστιαίων μονάδων από το 2012) και μόλις το 24,6% των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων επιχειρήσεων είναι γυναίκες (αύξηση 8,8 ποσοστιαίων μονάδων από το 2012).

                      

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.