Ευρωπαϊκή προβολή του 5ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις»

ΣΧΕΤ.: Το από 9-12-2016 έγγραφό μας (μη προς όλους τους φορείς) με θέμα «Δημοσιοποίηση του 5ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις»

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι το 5ο κατά σειρά Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων συνολικής έκτασης έξι σελίδων με θέμα «Γυναίκες και Ένοπλες Συγκρούσεις» έχει ήδη αναρτηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα ΕυρωΦύλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, εξασφαλίζοντας έτσι μία ευρύτατη προβολή εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος όχι μόνο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων όσο κυρίως για την ίδια τη χώρα μας, η οποία αναδεικνύει ένα πρόσωπο εξωστρέφειας και έντονης δραστηριότητας (σχετικός σύνδεσμος στην αγγλική γλώσσα: http://eurogender.eige.europa.eu/posts/english-version-fifth-e-bulletin-observatory-greek-general-secretariat-gender-equality-women ).

Επισημαίνεται ότι οι πηγές προέλευσης των στατιστικών στοιχείων και των πληροφοριών είναι η Υπηρεσία Ασύλου, η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.