Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό (e-υλικό) της Γ.Γ.Ι.Φ. περί γυναικείας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις του έτους 2019

«Εύχρηστο και κατανοητό υλικό της Γ.Γ.Ι.Φ.: πέντε κείμενα βάσης»

 

1) Το 12ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης» (Νοέμβριος 2017):

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/11/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-12o-Ενημερωτικό-σημείωμα-Γυναίκες-σε-θέσεις-ευθύνης.pdf .

Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν το έμφυλο χάσμα στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, γι’ αυτό και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο προς αξιοποίηση τόσο από τις ίδιες τις υποψήφιες των εκλογών όσο και από φορείς και συλλογικότητες που στηρίζουν την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής σε θέσεις ευθύνης.

2) «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» (Φεβρουάριος 2017): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .

Τα εισαγωγικά κεφάλαια κάθε ενότητας περιλαμβάνουν κατατοπιστικά στοιχεία για τη θέση της σύγχρονης Ελληνίδας, τα οποία μπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν από πολίτες, άνδρες και γυναίκες, καθώς και φορείς.

3) «Οδηγός Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» ( Οκτώβριος 2011):

http://www.eyeisotita.gr/elibrary/ODHGOS_XARTAS[1].pdf .

4) «Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα» (Μάρτιος 2018):

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/01/Οδηγός-μη-σεξιστικής-γλώσσας.pdf .

5) «Η πρόοδος των πολιτικών ισότητας των φύλων στη χώρα – Η εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στους Δήμους» (Ετήσια Έκθεση 2017):

 http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/12/Ετήσια-Έκθεση-ΓΓΙΦ-2018.pdf .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.