Η δραστηριοποίηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων υπέρ της χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα

ΣΧΕΤ.: α) Τα άρθρα 12 και 14 του Ν.4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/03/Ν.4604-για-την-Ουσιαστική-Ισότητα-των-Φύλων.pdf .

β) Η έκδοση της Γ.Γ.Ι.Φ. «Οδηγός Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα» (Εθνικό Τυπογραφείο, Μάρτιος 2018): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/01/Οδηγός-μη-σεξιστικής-γλώσσας.pdf .

γ) Η με Α.Π. 37877/17-5-2019 τρισέλιδη επιστολή της κας Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιας για θέματα ισότητας των φύλων προς όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα με θέμα «Ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα», κατόπιν σχετικής εισήγησης του Τμήματος «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/05/ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΜΕ-ΘΕΜΑ-ΣΕΞΙΣΤΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΑ-ΣΤΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΕΓΓΡΑΦΑ.pdf .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020»: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .

Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνεται η αντιμετώπιση του γλωσσικού σεξισμού στα διοικητικά έγγραφα. Ακολουθεί χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον «Οδηγό Χρήσης» (το β’ σχετικό έγγραφό μας), η εκπόνηση του οποίου χρηματοδοτήθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013: Από την έρευνα πρόεκυψαν ευρήματα που πιστοποιούν πως η συντριπτική πλειοψηφία των εγγράφων διατυπώνεται γραμματολογικά και συντακτικά με τρόπο που αναπαράγει, έστω και ακούσια, την άνιση θέση των γυναικών στο λόγο και κατά συνέπεια αναπαράγει το πλήθος των αναχρονιστικών στερεοτύπων και αντιλήψεων επί των οποίων βασίζεται η ασύμμετρη σχέση μεταξύ των κοινωνικών φύλων, των γυναικών και των ανδρών.

 

Ως επιστέγασμα των επίμονων προσπαθειών της Γ.Γ.Ι.Φ. μπορούν να θεωρηθούν τα κάτωθι:

α) η νομοθετική κατοχύρωση της απαγόρευσης χρήσης διατυπώσεων που υποκρύπτουν ή εμπεριέχουν έμφυλη διάκριση, κατά τη σύνταξη των διοικητικών εγγράφων (το α’ σχετικό έγγραφό μας)

β) η κατατοπιστική επιστολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών (σχετικό το γ’ έγγραφό μας), όπου γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στον «Οδηγό Χρήσης μη Σεξιστικής Γλώσσας στα Διοικητικά Έγγραφα», ο οποίος αποτελεί ένα εύχρηστο και εξειδικευμένο εργαλείο για την αναγνώριση, κατανόηση και απάλειψη του γλωσσικού σεξισμού που διέπει τα πάσης φύσεως εν χρήσει διοικητικά έγγραφα, καθώς και στα σχετικά άρθρα 12 και 14 του Ν.4604/2019

γ) η ένταξη σχετικής ενότητας κατά του γλωσσικού σεξισμού στα διοικητικά έγγραφα στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

Comments are closed.