Η θετική εικόνα της Ελλάδας μέσω της Γ.Γ.Ι.Φ. σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή

Δεκ 04, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι στις 4 Δεκεμβρίου 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιοποίησε Έκθεση συνολικής έκτασης 23 σελίδων στην αγγλική γλώσα με τίτλο «Ενισχύοντας τις Γυναίκες στο Διαδίκτυο». Η Έκθεση εκπονήθηκε για τις ανάγκες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ε.Κ. και εστιάζει στις πολιτικές και τις δράσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την αξιοποίηση των ευεργετημάτων των νέων τεχνολογιών για την επίτευξη της αναβάθμισης της θέσης του γυναικείου πληθυσμού και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Οι ενέργειες σε διεθνές επίπεδο αφορούν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ειδικά για τον Ο.Η.Ε., υπάρχει αναφορά στη Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου (Σεπτέμβριος 1995), στην εξέλιξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), καθώς και στις στοχευμένες δράσεις του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού & Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη προστασίας των κοριτσιών και των γυναικών από τους κινδύνους του διαδικτύου (θέματα έμφυλης βίας και σύγχρονης δουλείας στο Πρωτόκολλο του Παλέρμο). Όσον αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει μία εκτενής αναφορά στη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές και οι δράσεις κατατάσσονται σε πέντε ενότητες: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ε.Ε., Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων(EIGE), Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.(FRA). Η χώρα μας κατάφερε, μέσω των πρωτοβουλιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, να εξασφαλίσει θετική αναφορά δύο φορές στην εν λόγω Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρώτη αναφορά γίνεται στη σελίδα 16 της έντυπης έκδοσης και σχετίζεται με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014). Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση – Women and Girls Go Digital», το οποίο διοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ. και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2014 με βασικό μήνυμα ότι η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων συμβάλλει αφενός στη μείωση της ανεργίας των γυναικών και αφετέρου στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών.

Η δεύτερη θετική αναφορά καταγράφεται στη σελίδα 17 της έντυπης έκδοσης και αφορά πάλι το Συνέδριο του Απριλίου του 2014. Η ενότητα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων περιλαμβάνει εκτενή αποσπάσματα από την ομιλία της Διευθύντριας του EIGE στην εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. με αναφορά στον εξειδικευμένο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της 4ης Απριλίου 2014 www.womengodigital.eu .
http:// www.womengodigital.eu
Τέλος, αναφορικά με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., η παρουσίαση εστιάζει στη γνωστή πανευρωπαϊκή μελέτη του Οργανισμού για το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, η οποία παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Μαρτίου 2014 σε επίσημη εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από τη Γ.Γ.Ι.Φ. και τον FRA στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.:

DT_22-01-2016_Emfyles Diakriseis Grafistiki ).

Η Έκθεση του Ε.Κ. περιλαμβάνει τις δέκα γραμμές δράσεις της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κοινωνία της Πληροφορίας (διεθνής ορολογία «action lines»), οι οποίες σχετίζονται με την ενίσχυση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή:

– προώθηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας από τις Κυβερνήσεις και λοιπούς φορείς προς όφελος της ανάπτυξης

– ανάπτυξη υποδομών για τον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας

– πρόσβαση στη γνώση της πληροφορίας

– ανάπτυξη ικανοτήτων

– ανάπτυξη αυτοπεποίθησης των γυναικών σε σχέση με τα οφέλη των νέων τεχνολογιών

– ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος

– εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο

– εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην απασχόληση μέσω Η/Υ

– εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στον τομέα της γεωργίας

– Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

– ηθική διάσταση της κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία σχετίζεται με την ανάγκη προστασίας των γυναικών από κάθε μορφής βία και διάκριση.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το κείμενο της Έκθεσης:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536473/IPOL_IDA(2015)536473_EN.pdf .

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. συνεχίζει να στηρίζει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών υπέρ της αναβάθμισης της θέσης των γυναικών στην ελληνική κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρουμε την προώθηση από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 της έκδοσης της UNESCO με θέμα την αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων στον αγώνα για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και την ενίσχυση της θέσης του γυναικείου πληθυσμού στον πλανήτη με τίτλο «Mobile Phones & Literacy: Empowerment in Women’s Hands (σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ.: http://old.isotita.gr/index.php/news/2272 ).

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι με απόφαση της κας Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων έχει συγκροτηθεί άμισθη Ομάδα Εργασίας για την επικαιροποίηση και την αναβάθμιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων-ΕΣΔΙΦ και ένα από τα θέματα, το οποίο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασιών της εν λόγω Ομάδας Εργασίας, είναι ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών (σχετικό δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ.:

DT_08-10-2015_Epitropes tis GGIF).

Comments are closed.