Η ισότητα των φύλων στην Υπουργική Δήλωση του ΟΟΣΑ για την Εργασία και την Απασχόληση (Παρίσι, 15-1-2016)

Ιαν 18, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το διήμερο 14-15 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι το Forum Πολιτικής για το Μέλλον της Εργασίας και η Συνάντηση των Υπουργών Απασχόλησης και Εργασίας. Στις 15-1-2016 υιοθετήθηκε ομόφωνα η Υπουργική Δήλωση με βασικό μήνυμα την οικοδόμηση περισσότερο ευέλικτων και χωρίς αποκλεισμούς αγορών εργασίας. Το κείμενο είναι συνολικής έκτασης δεκαέξι σελίδων στην αγγλική γλώσσα με εικοσιμία παραγράφους και δύο παραρτήματα.

Ακολουθούν ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, τα οποία αναδεικνύουν την κρίσιμη κατάσταση στην αγορά εργασίας διεθνώς:

– σαράντα εκατομμύρια άτομα παραμένουν άνεργα στα Κράτη Μέλη του ΟΟΣΑ (στοιχεία Νοεμβρίου 2015), δηλαδή περίπου οκτώ εκατομμύρια περισσότερα από την περίοδο πριν τη διεθνή οικονομική κρίση

– ένα στα τρία άτομα είναι άνεργα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους (αύξηση 65% από το 2007)

– ταυτόχρονα, σαράντα εκατομμύρια νεαρά άτομα ηλικίας 15-29 ετών ούτε εργάζονται ούτε φοιτούν στην εκπαίδευση ή σε δομές κατάρτισης στα Κράτη Μέλη του ΟΟΣΑ, ενώ περίπου εικοσιεπτά εκατομμύρια από αυτή την πολυπληθή ηλικιακή ομάδα δεν αναζητούν θέση εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την κατάσταση, οι αρμόδιοι Υπουργοί συμφώνησαν στη συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση των κάτωθι προκλήσεων:

α) ανισότητα εισοδημάτων

β) επιπτώσεις των συνεχών τεχνολογικών αλλαγών στην αναζήτηση εργασίας, την οργάνωση της εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και την προστασία της απασχόλησης

γ) παγκοσμιοποίηση.

Το κείμενο της Υπουργικής Δήλωσης διαρθρώνεται σε έξι ενότητες:

– αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών στην αγορά εργασίας

– προώθηση μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταβλητές της ηλικίας και της πνευματικής υγείας (Παράρτημα με συγκεκριμένες Συστάσεις για τις Πολιτικές Γήρανσης και Απασχόλησης, καθώς για την ένταξη ανδρών και γυναικών με νοητική υστέρηση στην αγορά εργαασίας)

– μείωση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας

– προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

– κοινωνικός διάλογος και διεθνής συνεργασία

– τα μελλοντικά βήματα του ΟΟΣΑ για την πολιτική απασχόλησης.

Στην όγδοη παράγραφο της Υπουργικής Δήλωσης της 15ης Ιανουαρίου 2016 επαναβεβαιώνεται η δέσμευση των Κρατών Μελών του ΟΟΣΑ στη Σύσταση ορόσημο για την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση, την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για την από 29 Μαΐου 2013 Σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών του ΟΟΣΑ με σκοπό την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να υιοθετηθεί μία ολιστική προσέγγιση από τις Κυβερνήσεις, τη δημόσια διοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα, τα εργατικά συνδικάτα, τις εργοδοτικές οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών για την άμβλυνση των ανισοτήτων, την εξάλειψη των στερεότυπων αντιλήψεων και την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στην επίπονη και αέναη προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθούν οι κάτωθι σύνδεσμοι από τον ιστότοπο του ΟΟΣΑ:

1) Υπουργική Δήλωση της 15-1-2016 για την Αγορά Εργασίας labour-ministerial-statement-2016

2) Σύσταση Συμβουλίου Υπουργών ΟΟΣΑ της 29-5-2013 για την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση, την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα

C-MIN(2013)5-ENG .

Comments are closed.