Η νέα έκδοση της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την πρόοδο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και την εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στους Δήμους

Σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί η νέα έκδοση με τίτλο «Ετήσια Έκθεση – Η πρόοδος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 – Η εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στους Δήμους» (Αθήνα, Δεκέμβριος 2019):

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2020/02/Ετήσια-Έκθεση-Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.-2018.pdf .

Η παρούσα έκθεση αποτελεί ένα βασικό εργαλείο παρακολούθησης και σχεδιασμού πολιτικών ισότητας των φύλων τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Σε κεντρικό επίπεδο, η καταγραφή και ο απολογισμός της πορείας υλοποίησης του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων» σε ετήσια βάση αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας, προκειμένου να προβάλει το έργο της αλλά και να προσδιορίσει τα πεδία στα οποία οφείλει να εστιάσει τα επόμενα έτη, ιδιαίτερα ενόψει του σχεδιασμού του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ο οποίος θα ξεκινήσει το 2020.

Περαιτέρω, μέσω της μελέτης για την πρόοδο των πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, η ετήσια έκθεση αποτελεί το βασικό εργαλείο απευθείας επικοινωνίας της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με τις υπηρεσίες που υλοποιούν πολιτικές ισότητας στους Δήμους. Μέσω της πρωτογενούς έρευνας, η Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. έχει τη δυνατότητα να καταγράψει και να εκτιμήσει τις δράσεις που διενεργούνται σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες, άνδρες και γυναίκες. Ο στόχος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός μετά από τις αλλαγές που επήλθαν σε επίπεδο Δήμων από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε την έκδοση σε έντυπη μορφή, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.nikolaou@isotita.gr .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.