Η προβολή του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. το έτος 2018 εντός και εκτός της Ε.Ε. μέσω αξιοποίησης της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Αθήνα, Φεβρουάριος 2019)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 20-12-2018 έγγραφό μας με θέμα «Το έμφυλο χάσμα στον πλανήτη: η 78η θέση της Ελλάδας σε σύνολο 149 χωρών και η υπεροχή της έναντι πέντε Κρατών-Μελών της Ε.Ε. (Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, Δεκέμβριος 2018)»: http://www.isotita.gr/το-έμφυλο-χάσμα-στον-πλανήτη-η-78η-θέση-τ/ .

β) Το από 14-1-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το έτος 2018»: http://www.isotita.gr/αναλυτική-παρουσίαση-του-έργου-της-γ-γ/ .

γ) Το από 22-1-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αναλυτική παρουσίαση των 111 δράσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018»: http://www.isotita.gr/αναλυτική-παρουσίαση-των-111-δράσεων-της/ .

δ) Το από 30-1-2019 έγγραφό μας με θέμα «Η πρόοδος της Ελλάδας στον τομέα της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με βαθμό 70,3/100 το έτος 2018 (Γ.Γ.Ι.Φ., Ιανουάριος 2019)»: http://www.isotita.gr/η-πρόοδος-της-ελλάδας-στον-τομέα-της-ισ/ .

ε) Το από 31-1-2019 έγγραφό μας με θέμα «Συνοπτική παρουσίαση της προόδου της Ελλάδας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ την τετραετία 2015-2018 με έμφαση στην ισότητα των φύλων»: http://www.isotita.gr/συνοπτική-παρουσίαση-της-προόδου-της/ .

στ) Το από 4-2-201 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η πρόοδος της Ελλάδας στην ισότητα των φύλων (ΟΗΕ, Ατζέντα 2030)»: http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-η-πρόοδος-της-ελλάδας-στη/ .

Σε συνέχεια των έξι ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι το έργο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας το έτος 2018 προβλήθηκε σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο χάρη στην αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Το εν λόγω Ινστιτούτο με έδρα το Βίλνιους της Λιθουανίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο γνώσης και σχεδιασμού πολιτικών ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνωρισμένο κύρος εντός και εκτός των γεωγραφικών ορίων των 28 Κρατών-Μελών. Συνεπώς, η Γ.Γ.Ι.Φ. αξιοποίησε την εποικοδομητική συνεργασία της με τον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό οργανισμό, η οποία αποτυπώνεται με σαφήνεια στις ακόλουθες δεκαεπτά δράσεις δημοσιότητας (οι ημερομηνίες αφορούν τον χρόνο ανάρτησης των σχετικών εγγράφων της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ι.Φ. στη διαδικτυακή πλατφόρμα):

1) 16-1-2018, η δραστηριοποίηση της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη μείωση του έμφυλου ψηφιακού χάσματος:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-greece-active-involvement-general

2) 19-1-2018, αξιοποίηση του επικαιροποιημένου οδηγού της UNESCO για τη σεξουαλική εκπαίδευση:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-gender-aspect-unesco-international

3) 22-1-2018, η προωθητική δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση με θέμα τα Ευρωπαϊκά Ταμεία στους τομείς των αξιών και της κινητικότητας: https://eurogender.eige.europa.eu/posts/awareness-raising-campaign-public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility-greek-general

4) 21-2-2018, η ισότητα των φύλων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης: https://eurogender.eige.europa.eu/posts/comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-key-findings-ep-study-gender-equality

5) 27-2-2018, το 15ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη διάσταση του πληθυσμού της Ελλάδας:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/gender-aspect-population-greece-february-2018

6) 2-3-2018, η αφίσα της Γ.Γ.Ι.Φ. για την Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών 2018:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/new-poster-international-womens-day-2018-greek-general-secretariat-gender-equality

7) 15-3-2018, η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την Ετήσια Έκθεση της Ε.Ε. για την ισότητα των φύλων (Βρυξέλλες, Μάρτιος 2018): https://eurogender.eige.europa.eu/posts/generous-and-comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-2018-report-equality

8) 30-4-2018, η ισότητα των φύλων στη συνάντηση των Αρχηγών Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών της Κοινοπολιτείας:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/generous-and-comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-gender-aspect-chgm

9) 30-4-2018, η ημερίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. για την πορνεία ως μία ακόμη μορφή έμφυλης βίας (Αθήνα, 27-4-2018):

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/conference-greek-general-secretariat-gender-equality-issue-prostitution-form-gender-based

10) 8-5-2018, η συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης» της Ε.Ε. στο πλαίσιο της ψηφιακής ατζέντας:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/connecting-women-entrepreneurs-ict-mediterranean-countries

11) 10-5-2018, η έμφυλη διάσταση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα τη διετία 2016-2017, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ): https://eurogender.eige.europa.eu/posts/gender-aspect-entrepreneurship-greece-2016-2017

12) 11-5-2018, το 16ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης στο χώρο της εκπαίδευσης:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/women-decision-making-field-education-greece-may-2018

 

13) 7-9-2018, η συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού 2018:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/successful-comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-greek-general-5

14) 7-9-2018, η συμμετοχή των Ελληνίδων στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό της 28-8-2018:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/gender-aspect-greek-government-after-reshuffle-28-8-2018

15) 7-9-2018, το 17ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την εκθήλυνση της φτώχειας:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/english-version-bulletin-greek-general-secretariat-gender-equality-feminization-poverty

16) 17-10-2018, οι πρόσφατες δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/recent-actions-refugee-crisis-greek-general-secretariat-gender-equality-october-2018

17) 9-11-2018, η συμμετοχή της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Ίση Αμοιβή 2018:

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/successful-comprehensive-information-and-awareness-raising-campaign-greek-general-6 .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.