Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ισότητα των Φύλων για το χρονικό πλαίσιο 2020-2025

Δημοσιεύτηκε στις 5 Μαρτίου (και ενόψει της 8ης Μαρτίου) η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την Ισότητα των Φύλων για το χρονικό πλαίσιο 2020-2025 και με τίτλο ‘’A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025’’.

Οι έξι τομεακές προτεραιότητες της Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025 είναι:

α) Η απαλλαγή από τη βία και τα στερεότυπα λόγω φύλου (σελίδες 3-7 της Στρατηγικής)

β) Μία οικονομία χωρίς έμφυλες διαφοροποιήσεις και ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες (σελίδες 7-12).

γ) Ισότητα των δύο φύλων σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων (σελίδες 13-15).

δ) Ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις και υιοθέτηση της διατομεακότητας υπέρ της ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών (σελίδες 15-16).

ε) Εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών δράσεων για την πρόοδο της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε. (σελίδες 16-17).

στ) Συντονισμένες δράσεις για τη διασφάλιση της αρχής της ισότητας των φύλων και της ενίσχυσης του γυναικείου πληθυσμού του πλανήτη στις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε. (σελίδες 17-18).

Για την προώθηση της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής σε όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στους λαούς της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί στην εκτύπωση τρισέλιδου εντύπου στις 23 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων είναι και η ελληνική, με τίτλο «Με στόχο μια Ένωση ισότητας»:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender_equality_strategy_factsheet_el.pdf .

Το ανακοινωθέν υπάρχει στο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_358

Comments are closed.