Η συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) στο πρόγραμμα ‘R&I PEERS – Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς’

Το έργο R&I PEERS – Πιλοτικές εμπειρίες με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς”  Pilot experiences for improving gender equality in research organisations»)  

συγχρηματοδοτείται από το HORIZON 2020, έχει ως Φορέα-συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Salerno της Ιταλίας και διάρκεια υλοποίησης 2018-2022.

Γενικός στόχος του έργου είναι η εξάλειψη των συνθηκών, που περιορίζουν τη συμμετοχή και τη σταδιοδρομία των γυναικών στην Έρευνα & Καινοτομία (R&Research & Innovation) στη γεωγραφική περιοχή της Μεσογείου, μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής Σχεδίων Δράσης Ισότητας (ΣΔΙ) στους ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια που συμμετέχουν, οι οποίοι είναι οι εξής:

I. Πανεπιστήμιο του SALERNO – Ιταλία (συντονιστής φορέας)

II.Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Τεχνολογίας – Κύπρος

III. Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών – Ιταλία

IV. Γενική Συνομοσπονδία Βιομηχανιών του Salernο – Ιταλία

V. Κέντρο Ερευνών και Νανοεπιστήμης- CIC NANOGUNE – Ισπανία

VI. Ερευνητικό Ινστιτούτο “MIGAL GALILEE”- Ισραήλ

VII. Ψηφιακό Ινστιτούτο Ηγεσίας – Βέλγιο

VIII. Σλοβακική Οικονομική Ακαδημία – Σλοβενία

IX. Οργανισμός προώθησης Επιστημονικής έρευνας – Τυνησία

X. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων – Ελλάδα

Ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:

  1. Εφαρμογή και βελτίωση των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα (ΣΔΙ) στους συμμετέχοντες Οργανισμούς.
  2. Μείωση του χάσματος των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην υλοποίηση έρευνας.
  3. Μεγιστοποίηση της επιρροής του περιεχομένου του φύλου στα ερευνητικά προγράμματα.

Η βασική μέθοδος εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης Ισότητας (ΣΔΙ) περιλαμβάνει συμμετοχικά workshops στη βάση ενός δημοκρατικού και δομημένου διαλόγου που θα διεξαχθεί στα 4 αντίστοιχα Σεμινάρια αμοιβαίας μάθησης (Ισπανία, Σλοβενία, Ιταλία, Ελλάδα) κατά τη διάρκεια του 4ετούς προγράμματος. Υπεύθυνο για την εισαγωγή της επιστημονικής μεθοδολογίας Δημοκρατικού Διαλόγου στις διαδικασίες του προγράμματος είναι το Cyprus Neuroscience & Technology Institute. Τα ΣΔΙ περιλαμβάνουν επίσης σχέδια ευαισθητοποίησης, διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα ολόκληρου του σχεδίου μετά το τέλος του έργου.

Η ΓΓΙΦ  συμμετέχει στο Πρόγραμμα ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την ισότητα των φύλων στη χώρα. Πρόθεση της ΓΓΙΦ είναι να εξάγει καλές πρακτικές από την πιλοτική εφαρμογή του ΣΔΙ στο εσωτερικό της ώστε να μπορέσει να προωθήσει παρόμοια Σχέδια σε άλλους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.

H ΓΓΙΦ βρίσκεται στο στάδιο της διαμόρφωσης οτου Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα και καθορισμού των δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησής του.

Έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί οι εξής ενέργειες:

  1. Ανάλυση των κατευθυντήριων γραμμών χώρας (Ιούνιος 2018): έκθεση σχετικά με το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο και το σημερινό καθεστώς statusquo για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά την κρίση.
  2. Αποτελέσματα έρευνας προσωπικού (Αύγουστος 2018): η Ομάδα Εργασίας της ΓΓΙΦ μετέφρασε στα ελληνικά και διένειμε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο -έρευνα για τις ανάγκες των υπαλλήλων της ΓΓΙΦ, της Γραμμής SOS15900 και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ. Κατόπιν συνέταξε έκθεση 45 σελίδων με τα αποτελέσματα και τα βασικά πορίσματα. Η έρευνα συνέβαλε στην αποτύπωση των βασικών προβλημάτων στο εσωτερικό της υπηρεσίας, όπως αυτά διατυπώνονται στα σχετικά Συμπεράσματα.
  3. Σύνταξη Σχεδίου Ισότητας των Φύλων και Δεικτών για την παρακολούθηση υλοποίησης των ΣΔΙ: η ανάλυση των δύο προηγουμένων παραδοτέων οδήγησε στην επεξεργασία του Σχεδίου Ισότητας των Φύλων και των σχετικών Δεικτών παρακολούθησης.

 

Συμπεράσματα της έρευνας προσωπικού – R&I PEERS

Comments are closed.