Λιτή αναφορά στην ισότητα των φύλων στο Πρόγραμμα της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Ιανουάριος-Ιούνιος 2016)

Ιαν 07, 2016

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι στις 6 Ιανουαρίου 2016 δημοσιοποιήθηκε από το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών σε τέσσερις γλώσσες (ολλανδικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) το Πρόγραμμα . Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο μέρη και η αγγλική έκδοση είναι συνολικής έκτασης 24 σελίδων.

Το πρώτο μέρος εστιάζει στις τέσσερις βασικές προτεραιότητες της Ολλανδικής Προεδρίας για το πρώτο εξάμηνο του έτους:

– μετανάστευση και διεθνής ασφάλεια

– ο νεωτερισμός της Ευρώπης και η δημιουργία θέσεων εργασίας

– υγιής οικονομία για την Ευρώπη και εύρωστη ευρωζώνη

– κλίμα και ενέργεια.

Το δεύτερο μέρος του Προγράμματος περιλαμβάνει μία συνοπτική παρουσίαση των εργασιών των δέκα Συμβουλίων Υπουργών, μεταξύ των οποίων είναι και το Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής. Σε αυτό το Συμβούλιο εμπίπτει η θεματική της ισότητας των φύλων. Στη σελίδα 17 της έντυπης μορφής υπάρχει μία λιτή αναφορά στα ζητήματα ισότητας των φύλων: ισότητα των φύλων και οικονομική ανεξαρτησία (gender equality and economic independence) και Οδηγία για την ισότητα των φύλων πέραν του χώρου εργασίας (Directive on gender equality in other settings than the workplace). Υπάρχει επίσης αναφορά στην ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των 28 Κρατών Μελών για τη μείωση της φτώχειας (poverty reduction), η οποία πλήττει ιδιαίτερα το γυναικείο πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η Ολλανδική πλευρά δεν εστιάζει μόνο στις γυναίκες.

Η Ολλανδική Προεδρία τονίζει με έμφαση ότι όλες οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της το πρώτο εξάμηνο του 2016 διέπονται από τις αρχές της ειρήνης, της ασφάλειας, της ευημερίας και της δημοκρατίας, καθώς και από την αναγκαιότητα για πολιτικές για δημιουργία θέσεων εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη, όπως και για δικτύωση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (σελίδα 10 του Προγράμματος ).

Comments are closed.