Οι 35 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης το πρώτο πεντάμηνο του 2018

 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε 35 δράσεις στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» το πρώτο πεντάμηνο του 2018.

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον πρώτο και τον δεύτερο στόχο του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» με τίτλο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην τυπική εκπαίδευση, την επιστήμη και την έρευνα» και «Προώθηση της ισότητας των φύλων στη δια βίου μάθηση και στην άτυπη εκπαίδευση» αντίστοιχα. Σύμφωνα με το ΕΣΔΙΦ 2016-2020, πάγια θέση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποτελεί η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και την παραγωγή και προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα: http://www.isotita.gr/ethniko-programma-drasis/ .

Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των 35 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο χώρο της εκπαίδευσης το πρώτο πεντάμηνο του 2018:

Ιανουάριος 2018

1) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην έδρα του Υπ.Π.Ε.Θ. με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στο χώρο της εκπαίδευσης (Μαρούσι, 10/1/2018).

2) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Τμήμα Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 11-12/1/2018).

3) Υποβολή από το Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εμπεριστατωμένου καταλόγου εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018, η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  (Αθήνα, 17/1/2018).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 17/1/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 18/1/2018 με θέμα την αναθεωρημένη έκδοση διεθνούς εγχειριδίου για τη σεξουαλική εκπαίδευση σε συνάρτηση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την προαγωγή της υγείας, της ποιοτικής εκπαίδευσης και της ισότητας των φύλων (UNESCO, Ιανουάριος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 8248/18-1-2018).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 19/1/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμβολή της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην επίτευξη της ισότητας των φύλων στην πράξη.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 9531/19-1-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 19/1/2018 προς τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

6) Υποβολή πρότασης από το Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνεργασία με το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη χρηματοδότηση της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αθήνα, 24/1/2018).

7) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ομάδα Multi-National Women’s Liberation Group με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν σχετικής δωρεάς της εν λόγω Ομάδας (Αθήνα, 24/1/2018).

Φεβρουάριος 2018

8) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Αθήνα, 2/2/2018).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη, 10/2/2018).

10) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση σχετικά με την εκπόνηση μελέτης από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση φύλου στον τομέα της εκπαίδευσης με στόχο την ενσωμάτωση των νεο-αφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών» (Αθήνα, 14/2/2018).

11) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 21/2/2018 μέσω έκδοσης δελτίου τύπου με πρωτοβουλία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την επιτυχημένη έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους με θέμα: «εκ γυναικός…πηγάζει τα κρείττω, διαδρομή στις αρχειακές πηγές».

12) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκπαιδευτική διημερίδα και τα βιωματικά εργαστήρια με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση» (Ρόδος, 23-24/2/2018, συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

13) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επικαιροποίηση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα τον πανελλήνιο διαγωνισμό μαθητικής δημιουργίας με τίτλο «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα – Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια» για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων της  χώρας το σχολικό έτος 2017-2018 (Αθήνα, 23/2/2018).

14) Αποστολή από το Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και των Νηπιαγωγείων της περιοχής Δένδρων-Πλατανουλίων του Δήμου Τυρνάβου έντυπου υλικού της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εκδήλωση του Συλλόγου ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών (Αθήνα, 26/2/2018).

15) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Γενική Διευθύντρια της «Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. με σκοπό τη συνεργασία των δύο φορέων για την προώθηση της έμφυλης ισότητας και της άρσης των στερεοτύπων και του έμφυλου καταμερισμού σχολών και επαγγελμάτων (Αθήνα, 26/2/2018).

16) Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας συμμετοχής της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εκδηλώσεις του Παγκοσμίου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2019 (Αθήνα, 28/2/2018).

Μάρτιος 2018

17) Διοργάνωση ημερίδας από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων με θέμα «Παρουσίαση του οδηγού χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Πώς το γυναικείο φύλο θα γίνει ορατό στα δημόσια έγγραφα)» (Καλλιθέα, 5/3/2018).

18) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το 2ο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Σέρρες, 10/3/2018).

19) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο πλαίσιο της επιμορφωτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών και μαθητριών της σχολικής μονάδας «Εκπαιδευτήρια Δούκα» στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 15/3/2018).

20) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

– 3ο Γυμνάσιο  Αμαρουσίου στις 20/3/2018

– Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Νάξου στις 25/3/2018

– 2ο Γυμνάσιο Νάξου στις   26/3/2018

– 7ο Γυμνάσιο Νίκαιας στις 27/3/2018

– 3ο  Γυμνάσιο Νίκαιας στις 28/3/2018

– 9ο Γυμνάσιο Αθηνών στις 29/3/2018.

21) Διοργάνωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου των Μ.Γκασούκα και Ξ.Φουλίδη με τίτλο «Όψεις Εθνογραφικής Έρευνας στις Λαογραφικές Σπουδές: Φεμινιστική Εθνογραφία – Διαδικτυακή Εθνογραφία» (Αθήνα, 27/3/2018).

Απρίλιος 2018

22) Δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο “This is not a feminist project” (Αθήνα, 13/4/2018 και 24/4/2018).

23) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον «Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» για τη δωρεά του περιοδικού «Ο αγώνας της γυναίκας – Ειδικό Τιμητικό Τεύχος 96» (Αθήνα, 17/4/2018).

24) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

– 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου στις 18/4/2018

– 8ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης στις 24-25/4/2018

– 2ο Γυμνάσιο Αχαρνών στις 26/4/2018

25) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την «Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών» για τη δωρεά των τευχών 49 έως 67 του περιοδικού «Τελέσιλλα» και των φύλλων Ιουνίου 1999, Νοεμβρίου 1996, Μαΐου 1994, Ιουνίου 1992, Απριλίου 1989, Μαρτίου 1988, Ιανουαρίου 1987 της εφημερίδας «Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών» (Αθήνα, 20/4/2018).

26) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας (Καρδίτσα, 21/4/2018).

Μάιος 2018

27) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

– 57ο Γυμνάσιο Αθηνών στις 2/5/2018

– 4ο Γυμνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης στις 4/5/2018

– 6ο Γυμνάσιο Νίκαιας στις 7/5/2018

– 11ο Γυμνάσιο Αχαρνών στις 9/5/2018

– 63ο Γυμνάσιο Αθηνών στις 15/5/2018

– 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας στις 23/5/2018.

 

28) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 16ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με θέμα «Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση» (Αθήνα, 3/5/2018).

29) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 4/5/2018, 9/5/2018 και 10/5/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το 16ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης (Μάιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε τα σχετικά έγγραφα της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτών στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμοί πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων: 70891/4-5-2018 και 75471/10-5-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 11/5/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε στις 14/5/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επιπλέον, η σχετική πληροφορία του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

30) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στη διημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Ερμούπολη, 11-12/5/2018).

31) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην κριτική επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα – Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια» (Αθήνα, 14/5/2018). Στις 17/5/2018 εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

32) Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς πολίτες και φορείς για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω των δωρεών τους (Αθήνα, 14/5/2018).

33) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 15/5/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ευρωπαϊκή προβολή του έργου του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης (Μάιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 78815/15-5-2018).

– Το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

34) Αποστολή τεκμηριωτικού υλικού από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ομογενή μεταπτυχιακή φοιτήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, κατόπιν σχετικού αιτήματος της φοιτήτριας (Αθήνα, 23/5/2018).

35) Αποστολή εγγράφου από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα τις προτάσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την οριζόντια ένταξη της οπτικής του φύλου στα προγράμματα των Σχολών Γονέων (Αθήνα, 29/5/2018).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Comments are closed.