Οι 87 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το έτος 2018

ΣΧΕΤ.: α) Το από 27-8-2018 έγγραφό μας με θέμα «Η πρωτοπορία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην Ε.Ε. για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης»: http://www.isotita.gr/η-πρωτοπορία-της-γενικής-γραμματείας/

 β) Το από 23-10-2018 έγγραφό μας με θέμα «Η στήριξη από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων της προσπάθειας για την εξάλειψη, μέσω της εκπαίδευσης, των έμφυλων στερεότυπων σε βάρος των κοριτσιών και το νέο σχολικό έτος 2018-2019 με αφορμή την 11η Οκτωβρίου – Διεθνή Ημέρα Κοριτσιών»: http://www.isotita.gr/η-στήριξη-από-τη-γενική-γραμματεία-ισό/

γ) Το από 25-10-2018 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα:  http://www.isotita.gr/δελτίο-τύπου-η-στήριξη-της-γγιφ-στην-ε/

δ) Το από 29-10-2018 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την 11η Οκτωβρίου – Διεθνή Ημέρα Κοριτσιών με έμφαση στην εκπαίδευση»:  http://www.isotita.gr/επιτυχής-υλοποίηση-της-δημόσιας-δράσ-29/ .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων μας, σας παρουσιάζουμε έναν άκρως κατατοπιστικό απολογισμό των 87 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» το έτος 2018.

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., καθώς και με τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας και τη συμμετοχή των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στον πρώτο και τον δεύτερο στόχο του άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μ.Μ.Ε.» του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020» με τίτλο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην τυπική εκπαίδευση, την επιστήμη και την έρευνα» και «Προώθηση της ισότητας των φύλων στη δια βίου μάθηση και στην άτυπη εκπαίδευση» αντίστοιχα. Σύμφωνα με το ΕΣΔΙΦ 2016-2020, πάγια θέση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων αποτελεί η σημαντικότητα του ρόλου της εκπαίδευσης για την προώθηση των ζητημάτων ισότητας και την παραγωγή και προαγωγή μίας κουλτούρας ισότητας στους μαθητές και τις μαθήτριες στη βάση της αμοιβαιότητας, της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα:

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf .

Ακολουθεί ο αναλυτικός απολογισμός ανά μήνα των 87 δράσεων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο χώρο της εκπαίδευσης το έτος 2018:

 

Ιανουάριος 2018

1) Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην έδρα του Υπ.Π.Ε.Θ. με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στο χώρο της εκπαίδευσης (Μαρούσι, 10/1/2018).

2) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Τμήμα Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 11-12/1/2018).

3) Υποβολή από το Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων εμπεριστατωμένου καταλόγου εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018, η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  (Αθήνα, 17/1/2018).

4) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 17/1/2018 και έκδοση δελτίου τύπου στις 18/1/2018 με θέμα την αναθεωρημένη έκδοση διεθνούς εγχειριδίου για τη σεξουαλική εκπαίδευση σε συνάρτηση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την προαγωγή της υγείας, της ποιοτικής εκπαίδευσης και της ισότητας των φύλων (UNESCO, Ιανουάριος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 8248/18-1-2018).

5) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 19/1/2018 με θέμα την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμβολή της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην επίτευξη της ισότητας των φύλων στην πράξη.

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 9531/19-1-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε αυθημερόν στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 19/1/2018 προς τον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

6) Υποβολή πρότασης από το Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνεργασία με το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα τη χρηματοδότηση της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αθήνα, 24/1/2018).

7) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Ομάδα Multi-National Women’s Liberation Group με σκοπό τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν σχετικής δωρεάς της εν λόγω Ομάδας (Αθήνα, 24/1/2018).

Φεβρουάριος 2018

8) Συνεργασία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. με την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Αθήνα, 2/2/2018).

9) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη, 10/2/2018).

10) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση σχετικά με την εκπόνηση μελέτης από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων με θέμα «Μέτρα που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση φύλου στον τομέα της εκπαίδευσης με στόχο την ενσωμάτωση των νεο-αφιχθέντων υπηκόων τρίτων χωρών» (Αθήνα, 14/2/2018).

11) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 21/2/2018 μέσω έκδοσης δελτίου τύπου με πρωτοβουλία του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. για την επιτυχημένη έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους με θέμα: «εκ γυναικός…πηγάζει τα κρείττω, διαδρομή στις αρχειακές πηγές».

12) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκπαιδευτική διημερίδα και τα βιωματικά εργαστήρια με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση» (Ρόδος, 23-24/2/2018, συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

13) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην επικαιροποίηση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα τον πανελλήνιο διαγωνισμό μαθητικής δημιουργίας με τίτλο «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα – Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια» για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων της  χώρας το σχολικό έτος 2017-2018 (Αθήνα, 23/2/2018).

14) Αποστολή από το Τμήμα Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και των Νηπιαγωγείων της περιοχής Δένδρων-Πλατανουλίων του Δήμου Τυρνάβου έντυπου υλικού της Γ.Γ.Ι.Φ. για την εκδήλωση του Συλλόγου ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών (Αθήνα, 26/2/2018).

15) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ. με τη Γενική Διευθύντρια της «Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων» στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. με σκοπό τη συνεργασία των δύο φορέων για την προώθηση της έμφυλης ισότητας και της άρσης των στερεοτύπων και του έμφυλου καταμερισμού σχολών και επαγγελμάτων (Αθήνα, 26/2/2018).

16) Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας συμμετοχής της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στις εκδηλώσεις του Παγκοσμίου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον Αύγουστο του 2019 (Αθήνα, 28/2/2018).

Μάρτιος 2018

17) Διοργάνωση ημερίδας από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. και τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων με θέμα «Παρουσίαση του οδηγού χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Πώς το γυναικείο φύλο θα γίνει ορατό στα δημόσια έγγραφα)» (Καλλιθέα, 5/3/2018).

18) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το 2ο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Σέρρες, 10/3/2018).

19) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο πλαίσιο της επιμορφωτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών και μαθητριών της σχολικής μονάδας «Εκπαιδευτήρια Δούκα» στην έδρα της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 15/3/2018).

20) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

– 3ο Γυμνάσιο  Αμαρουσίου στις 20/3/2018

– Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Νάξου στις 25/3/2018

– 2ο Γυμνάσιο Νάξου στις   26/3/2018

– 7ο Γυμνάσιο Νίκαιας στις 27/3/2018

– 3ο  Γυμνάσιο Νίκαιας στις 28/3/2018

– 9ο Γυμνάσιο Αθηνών στις 29/3/2018.

21) Διοργάνωση από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου των Μ.Γκασούκα και Ξ.Φουλίδη με τίτλο «Όψεις Εθνογραφικής Έρευνας στις Λαογραφικές Σπουδές: Φεμινιστική Εθνογραφία – Διαδικτυακή Εθνογραφία» (Αθήνα, 27/3/2018).

Απρίλιος 2018

22) Δράση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο “This is not a feminist project” (Αθήνα, 13/4/2018 και 24/4/2018).

23) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τον «Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» για τη δωρεά του περιοδικού «Ο αγώνας της γυναίκας – Ειδικό Τιμητικό Τεύχος 96» (Αθήνα, 17/4/2018).

24) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

– 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου στις 18/4/2018

– 8ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης στις 24-25/4/2018

– 2ο Γυμνάσιο Αχαρνών στις 26/4/2018.

25) Ευχαριστήρια επιστολή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την «Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών» για τη δωρεά των τευχών 49 έως 67 του περιοδικού «Τελέσιλλα» και των φύλλων Ιουνίου 1999, Νοεμβρίου 1996, Μαΐου 1994, Ιουνίου 1992, Απριλίου 1989, Μαρτίου 1988, Ιανουαρίου 1987 της εφημερίδας «Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών» (Αθήνα, 20/4/2018).

26) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Γ.Γ.Ι.Φ., το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας (Καρδίτσα, 21/4/2018).

Μάιος 2018

27) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:

– 57ο Γυμνάσιο Αθηνών στις 2/5/2018

– 4ο Γυμνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης στις 4/5/2018

– 6ο Γυμνάσιο Νίκαιας στις 7/5/2018

– 11ο Γυμνάσιο Αχαρνών στις 9/5/2018

– 63ο Γυμνάσιο Αθηνών στις 15/5/2018

– 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας στις 23/5/2018.

 28) Δημοσιοποίηση από το Τμήμα Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της Γ.Γ.Ι.Φ. του 16ου Ενημερωτικού Δελτίου του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων με θέμα «Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση» (Αθήνα, 3/5/2018).

29) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 4/5/2018, 9/5/2018 και 10/5/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα το 16ο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης (Μάιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε τα σχετικά έγγραφα της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτών στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμοί πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων: 70891/4-5-2018 και 75471/10-5-2018).

– Η εν λόγω δημόσια δράση της Γ.Γ.Ι.Φ. αναρτήθηκε στις 11/5/2018 στη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΕυρωΦύλο-EuroGender» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

– Το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε στις 14/5/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας, καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επιπλέον, η σχετική πληροφορία του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

30) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στη διημερίδα με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση», η οποία συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, τη Γ.Γ.Ι.Φ. και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Ερμούπολη, 11-12/5/2018).

31) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην κριτική επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα – Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια» (Αθήνα, 14/5/2018). Στις 17/5/2018 εκδόθηκε σχετικό δελτίο τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ.

32) Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς πολίτες και φορείς για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω των δωρεών τους (Αθήνα, 14/5/2018).

33) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 15/5/2018 από την ηγεσία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την ευρωπαϊκή προβολή του έργου του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης (Μάιος 2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 78815/15-5-2018).

– Το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε αυθημερόν εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας μας.

34) Αποστολή τεκμηριωτικού υλικού από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. σε ομογενή μεταπτυχιακή φοιτήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, κατόπιν σχετικού αιτήματος της φοιτήτριας (Αθήνα, 23/5/2018).

35) Αποστολή εγγράφου από το Τμήμα Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα τις προτάσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. για την οριζόντια ένταξη της οπτικής του φύλου στα προγράμματα των Σχολών Γονέων (Αθήνα, 29/5/2018).

Ιούνιος 2018

36) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με τον τηλεοπτικό σταθμό EPSILON με θέμα τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία (Αθήνα, 1/6/2018).

37) Εκπροσώπηση των Τμημάτων «Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» και «Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων» της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ομάδα εργασίας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα τους μαθητικούς διαγωνισμούς της Γ.Γ.Ι.Φ. το σχολικό έτος 2018-2019 (Αθήνα, 1/6/2018).

38) Υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων των προτάσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ένταξη της διάστασης του φύλου στις προβλέψεις του νομοσχεδίου με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» με τη συνδρομή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 5/6/2018).

39) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το πανελλαδικό δίκτυο των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας με θέμα την καταγραφή των δράσεων και των παρεμβάσεών τους στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενόψει του απολογισμού της συμμετοχής του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στη Θεματική Εβδομάδα το τρέχον σχολικό έτος (Αθήνα, 6/6/2018).

40) Συνέντευξη του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στον δημοσιογραφικό οργανισμό LEFT με θέμα τις πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης (Αθήνα, 7/6/2018).

41) Τελετή βράβευσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Μαθητικής Δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με τίτλο «Δημιουργούμε με όλα τα χρώματα – Παίζουμε με όλα τα παιχνίδια» με τη συνδρομή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 8/6/2018).

42) Εμπεριστατωμένη συνεισφορά της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με θέμα την έμφυλη διάσταση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τη νεολαία (Αθήνα, 18/6/2018).

43) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γ.Γ.Ι.Φ. για την έμφυλη βία (Αθήνα, 19/6/2018).

44) Υποβολή πρότασης από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για τη διοργάνωση πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικής γραφής για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας το σχολικό έτος 2018-2019 με τη συνδρομή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 22/6/2018).

– To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο του αρμόδιου Διευθυντή Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 103992/22-6-2018).

45) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκπόνηση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα τις πολιτικές και δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων για την εξάλειψη του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας στο χώρο της εκπαίδευσης (Αθήνα, 27/6/2018).

46) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους» για τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο» για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας το σχολικό έτος 2018-2019 (Αθήνα, 27/6/2018).

47) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού με θέμα «Εργαστήριο Κοινής Στρατηγικής για την καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία» στο πλαίσιο του Έργου της Ε.Ε. HOMBAT (Αθήνα, 28/6/2018).

Ιούλιος 2018

48) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην αποτίμηση των δράσεων του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας «Σώμα και Ταυτότητα» και «Δράσεις Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας» για το σχολικό έτος 2017-2018, καθώς και στην εκπόνηση των προτάσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με αποδέκτες το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αθήνα, 11/7/2018).

49) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στη συνάντηση εργασίας μεταξύ της Γ.Γ.Ι.Φ. και αντιπροσωπείας νέων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος KA1 Erasmus+ “Gender4you”, κατόπιν σχετικού αιτήματος του οργανισμού νεολαίας Hellenic Youth Participation – κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Αθήνα, 17/7/2018).

50) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την πολιτική ηγεσία του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 1ου Θεματικού Συνεδρίου για την Νεολαία από τη Γενική ΓραμματείαΝέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Αθήνα, 26/7/2018).

51) Δράση του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους» με θέμα την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για τη διεξαγωγή του1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε Πρώτο Πλάνο» για τους μαθητές και τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας το σχολικό έτος 2018-2019 (Αθήνα, 27/7/2018). Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους» απέστειλε αυθημερόν στην Υπηρεσία μας εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα.

52) Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς γυναίκα πολίτη για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 30/7/2018).

Αύγουστος 2018

53) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 27/8/2018 με θέμα την πρωτοπορία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην Ε.Ε. για την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης.

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 139419/28-8-2018).

54) Παραλαβή από τη Γ.Γ.Ι.Φ. των νέων γραφείων επί της οδού Κρατίνου 9 για τη στέγαση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 29/8/2018).

Σεπτέμβριος 2018

55) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό στις 3/9/2018 και 4/9/2018 με θέμα τις 67 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το σχολικό έτος 2017-2018 (Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2018).

– Τo Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε το σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω χρέωσης αυτού στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων του ΥπΠΕΘ (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 142052/3-9-2018).

– Η Παγκόσμια Τράπεζα απέστειλε στις 3/9/2018 εγκάρδιο ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και σε όλες τις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 56) Αποστολή από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ενημερωτικού υλικού με θέμα «Γυναίκες και Θετικές Επιστήμες», κατόπιν σχετικού αιτήματος μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του εν λόγω Πανεπιστημίου (Αθήνα, 6/9/2018).

57) Δράση ενημέρωσης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα τη θέση των γυναικών στον τομέα των θετικών επιστημών (STEM) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Αθήνα, 12/9/2018).

– Το Πανεπιστήμιο Κρήτης απέστειλε αυθημερόν ευχαριστήριο μήνυμα στον αρμόδιο Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στην πολιτική ηγεσία και στις οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ι.Φ.

 58) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ετήσια συνάντηση του Κέντρου Έρευνας & Τεκμηρίωσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (Βερολίνο, 13-14/9/2018).

 59) Συμμετοχή του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην εκδήλωση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης “Hellenic Youth Participation” με θέμα «Ισότητα των Φύλων και Youth Work» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Gender4you” (Αθήνα, 14/9/2018).

60) Συνεργασία του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με το «Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου» με θέμα την υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς σχετικά με την έμφυλη οπτική στον κινηματογράφο (Αθήνα, 20/9/2018).

61) Χορήγηση αιγίδας από τη Γ.Γ.Ι.Φ. σε δράση του Δήμου Γαλατσίου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2018-2019 για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του ΤμήματοςΣχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 21/9/2018).

62) Επιστολή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα (Αθήνα, 28/9/2018).

Οκτώβριος 2018

63) Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων την 1/10/2018 της από 28/9/2019 επιστολής του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το ΥπΠΕΘ και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα μέσω χρέωσης αυτής στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εν λόγω Υπουργείου ((αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 162292/1-10-2018).

64) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) υπό την εποπτεία της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τη δράση του Δήμου Γαλατσίου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2018-2019 για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Αθήνα, 3/10/2018).

65) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Η θεσμοθέτηση των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Α.Ε.Ι. της χώρας» με τη συνδρομή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 3/10/2018).

66) Διεκπεραίωση από το Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. αιτήματος πολίτη σχετικά με το ζήτημα χορήγησης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προπτυχιακών υποτροφιών σε δικαιούχους μονογονεϊκών οικογενειών (Αθήνα, 11/10/2018).

67) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

68) Συνεισφορά του Τμήματος Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην προετοιμασία έκδοσης του «Ημερολογίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για το 2019», το οποίο είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση (Αθήνα, 15/10/2018 και 22/10/2018).

69) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με τη συνδρομή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακών Ταινιών με τίτλο «Το Φύλο σε πρώτο Πλάνο», ο οποίος διοργανώνεται από κοινού από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους» (Αθήνα, 18/10/2018).

70) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 23/10/2018 με θέμα τη στήριξη από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων της προσπάθειας για την εξάλειψη, μέσω της εκπαίδευσης, των έμφυλων στερεότυπων σε βάρος των κοριτσιών και το νέο σχολικό έτος 2018-2019 με αφορμή την 11η Οκτωβρίου – Διεθνή Ημέρα Κοριτσιών.

Νοέμβριος 2018

71) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

72) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε συνάντηση εργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα την προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση (Μαρούσι, 2/11/2018).

73) Έκδοση δελτίου τύπου από τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα την προκήρυξη από τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργικής Γραφής για τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 6/11/2018).

74) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση βιωματικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Μ.Μ.Ε. και Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Η Έμφυλη Οπτική στον Κινηματογράφο» στο πλαίσιο της διοργάνωσης θεσμικών φορέων Πολιτισμού «Μεταφεστιβάλ Βιωματικής Πολιτισμικής Εκπαίδευσης», η οποία εντάσσεται στη Θεματική – Αφιέρωμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου 2019 «Ισότητα Φύλων» (Καλαμάτα, 10/11/2018).

75) Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς γυναίκα πολίτη για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 12/11/2018).

76) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της εκπαίδευσης (Αθήνα, 12/11/2018 και 14/11/2018).

77) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην εκδήλωση του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού με θέμα «Εργαστήριο Κοινής Στρατηγικής για την καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία» στο πλαίσιο του Έργου της Ε.Ε. HOMBAT (Αθήνα, 14/11/2018).

78) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. σε τεχνική συνάντηση εργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα τη διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας στη Λάρισα στις 15/12/2018 για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την ένταξη της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση (Μαρούσι, 23/11/2018).

Δεκέμβριος 2018

79) Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/-τριών του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Θεσσαλονίκης (Αθήνα, 15/10/2018 έως 14/4/2019).

80) Συνεισφορά του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις πολιτικές και δράσεις της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της εκπαίδευσης (Αθήνα, 4/12/2018).

81) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην ενημερωτική ημερίδα της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ» με θέμα «Εκπαίδευση λειτουργικά αναλφάβητων ενήλικων Ρομά» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “RomABC – The Next Dimension” (Αθήνα, 4/12/2018).

82) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στο «21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους» και στη «18η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής ΔημιουργίαςCamera Zizanio» (Πύργος και Αμαλιάδα, 1-8/12/2018) με τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

– εργαστήριο από την οπτική του φύλου για μαθητές και μαθήτριες με τίτλο «Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια» (Πύργος, 6/12/2018)

– ειδική προβολή ταινιών που προσεγγίζουν ποικιλοτρόπως ζητήματα φύλου με τίτλο «Το εκκρεμές του φύλου» και συζήτηση της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων με μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς (Πύργος, 7/12/2018)

– σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς για τα φύλα» (Αμαλιάδα, 7/12/2018)

– απονομή βραβείου της Camera Zizanio και χαιρετισμός από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων (Πύργος, 8/12/2018).

83) Συμμετοχή του Τμήματος Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Ανάπτυξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. με εισήγηση στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥπΠΕΘ με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση» (Λάρισα, 15/12/2018).

84) Επίσημα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 19/12/2018).

85) Αποστολή ευχαριστήριας επιστολής από τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών για τον εμπλουτισμό της ΒΘΙΦ και του Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω δωρεάς (Αθήνα, 20/12/2018).

86) Υποβολή αιτήματος της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών για εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΙΡΙΔΑ στη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας & Φύλου (ΒΘΙΦ) του Τμήματος Βιβλιοθήκης & Ιστορικού Αρχείου της Γ.Γ.Ι.Φ. (Αθήνα, 21/12/2018).

87) Δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων & Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις 28/10/2018 με θέμα τις 87 δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την εκπαίδευση το έτος 2018.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.