Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού με θέμα «Θηλασμός και Εργασία: Ας το κάνουμε να πετύχει»,1-7 Νοεμβρίου 2015

Νοέ 03, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Για το έτος 2015, η World Alliance for Breastfeeding Action-WABA (Παγκόσμια Συμμαχία για την Προώθηση του Μητρικού Θηλασμού) για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού θέτει ως επίκεντρο της Ενημερωτικής Εκστρατείας το θέμα «Θηλασμός και Εργασία: Ας το κάνουμε να πετύχει!».
Όσον αφορά στην προώθηση του Μητρικού Θηλασμού στη χώρα μας και ιδιαίτερα σε συνάρτηση με το μήνυμα της φετινής εβδομάδας, ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Υγείας, έχοντας υπ’ όψη εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό, τα οφέλη του μητρικού θηλασμού στην υγεία και στην οικονομία, την επίδραση του θηλασμού στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, καθώς και τα χαμηλά ποσοστά θηλασμού στη χώρα μας, εισηγήθηκε τη θέσπιση διάταξης νόμου για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και είναι το άρθρο 3 του Ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270 τ Α΄).
Με το εν λόγω άρθρο νόμου θεσμοθετούνται οι Χώροι Θηλασμού για το κοινό και στην Εργασία, τα Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία, οι Τράπεζες Γάλακτος και το «Μητρώο Επιμορφωτών για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού», καθώς και η ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων προαγωγής του Μητρικού Θηλασμού σε επίπεδο πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Επίσης, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την ανάπτυξη, οργάνωση και υλοποίηση της Εθνικής Εκστρατείας Ενημέρωσης με Θέμα «ΣΗΜΕΙΑ ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ» για τη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν και προάγουν τον Μητρικό Θηλασμό σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις, με περίοδο έναρξης την Παγκόσμια Εβδομάδα για το εν λόγω θέμα από 1 έως 7 Νοεμβρίου 2015.
Στόχος της Εθνικής Εκστρατείας Ενημέρωσης είναι να δημιουργηθούν «Σημεία Φιλικά για τον Μητρικό Θηλασμό» σε καταστήματα και επιχειρήσεις σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, με προοπτική να ανέλθουν αυτά στον αριθμό των 5.000 για το 2016 και με ρυθμό αύξησης 30% ανά έτος. Για τον λόγο αυτό, η Εθνική Εκστρατεία Ενημέρωσης έχει συνεχή και διαρκή χαρακτήρα με περιόδους αιχμής την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού κάθε έτους.

Comments are closed.