Παρατηρητήριο για την Ισότητα των Φύλων: Ενημερωτικό Δελτίο Μαρτίου 2016 με θέμα Γυναίκες και Φτώχεια

Ενημερωτικό Σημείωμα – Παρατηρητήριο Γ.Γ.Ι.Φ  σχετικά με το νέο διαδικτυακό κόμβο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) http://paratiritirio.isotita.gr/.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα,το οποίο επιτρέπει τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και διάχυση στατιστικών δεδομένων και δεικτών που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας των δύο φύλων. Στο Σημείωμα δίνονται  παραδείγματα από την ανάλυση Δεικτών  της θεματικής ενότητας «Γυναίκες και Φτώχεια», πληροφορίες και γραφήματα που μπορούν οι χρήστριες/ες να εξάγουν από τον κόμβο με το κατάλληλο φιλτράρισμα των δεδομένων.

Comments are closed.