Παρουσίαση του προγράμματος της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας για την Ισότητα των Φύλων στο Ε.Κ.

Ιούλ 16, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Κατά την ανάληψη από κάθε Κράτος-Μέλος της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κυβέρνηση κάθε χώρας παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Πρόγραμμα του νέου εξαμήνου. Οι αρμόδιοι/-ες Υπουργοί γίνονται δεκτοί/-ές από τα μέλη των αντίστοιχων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών με σκοπό την παρουσίαση των προτεραιοτήτων και των πρωτοβουλιών στα θέματα των χαρτοφυλακίων τους. Στις 14 Ιουλίου 2015 η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ε.Κ. υποδέχθηκε στις Βρυξέλλες την κα Lydia Mutsch, Υπουργό Ίσων Ευκαιριών, και την κα Corinne Cahen, Υπουργό Θεμάτων Οικογένειας και Ενσωμάτωσης, οι οποίες παρουσιάσαν τις κάτωθι προτεραιότητες:

– κάλεσμα προς τα Κράτη-Μέλη για κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (βία κατά των γυναικών)

– προώθηση της Πρότασης Οδηγίας για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα μη εκτελεστικά μέλη των Δ.Σ. των εισηγμένων εταιρειών (το Λουξεμβούργο τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ των ποσοστώσεων για το υποεκπροσωπούμενο φύλο, που τις περισσότερες φορές είναι οι γυναίκες, και θα προσπαθήσει για εξεύρεση συμβιβασμού στο Συμβούλιο)

– πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παρουσίαση νέας πρωτοβουλίας σχετικά με το θέμα της αναθεώρησης της Οδηγίας για την άδεια μητρότητας,  θεωρώντας ότι οι γονικές άδειες και οι άδειες μητρότητας επιτρέπουν στους πατέρες να ασχοληθούν πιο ενεργά με την ανατροφή των παιδιών τους και τα οικογενειακά βάρη.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας σε πέντε Επιτροπές του:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20150714IPR81309%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN .

Comments are closed.