Παροχή απαντήσεων – συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της προκήρυξης διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 5 με τίτλο: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων»

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχει:

Α: Απαντήσεις-Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων οικονομικών φορέων

Β: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σε συνέχεια της δημοσίευσης του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019)

επί της προκήρυξης διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για το υποέργο 5 με τίτλο: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» και με Κωδ. ΟΠΣ 5041426 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020»

Παροχή απαντήσεων – συμπληρωματικών διευκρινίσεων_signed

 

Comments are closed.