Προκήρυξη από την Ε.Ε. δύο χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μεταναστών/-τριών

ΣΧΕΤ.: Το από 21-10-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα «Calls on migrant entrepreneurship».

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και στο πλαίσιο της δικτύωσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τη την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις, σας γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό τη χρηματοδότηση προτάσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μεταναστών και των μεταναστριών στην Ε.Ε.

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

Α. Η πρώτη πρόσκληση έχει τίτλο «Υποστηρικτικά Σχήματα για την Επιχειρηματικότητα των Μεταναστών/-τριών» και αποσκοπεί στο να καταστήσει τους/τις μετανάστες/-τριες ικανούς/-ές να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Κάθε αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 20ή Δεκεμβρίου 2016 από σύμπραξη τουλάχιστον πέντε φορέων προερχόμενων από τρεις διαφορετικές χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στο Κοινοτικό Πρόγραμμα COSME για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

 

α) προκήρυξη στην αγγλική γλώσσα https://ec.europa.eu/easme/en/cos-migrantsent-2016-4-02-migrants-entrepreneurship-support-schemes

 

β) ενημερωτικό φυλλάδιο στην ελληνική γλώσσα για το Πρόγραμμα COSME http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9783 .

 

Β. Η δεύτερη πρόσκληση έχει τίτλο «Επιχειρηματική Ικανότητα για Νέους Μετανάστες και Νέες Μετανάστριες» με βασικές δράσεις τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής υπέρ της επιχειρηματικότητας των νέων μεταναστών/-τριών. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2016 και μπορούν να προέρχονται τόσο από μεμονωμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όσο και από συμπράξεις φορέων:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916 .

 

Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Αφήστε μια απάντηση