Προκήρυξη διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για το υποέργο 5 με τίτλο: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» και με Κωδ. ΟΠΣ 5041426 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020

Comments are closed.