Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη: Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2014-2017

Απρ 30, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης & Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.), υλοποιεί την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 το Έργο µε τίτλο «Εξειδίκευση του Πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή Περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων». Το Έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους, αποσκοπεί στην υποβοήθηση των Περιφερειών και των Δήμων της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να εντάξουν τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές τους σε τοπικό επίπεδο, ενώ αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα οι ημερίδες δημοσιότητας του Έργου με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας της Γ.Γ.Ι.Φ.

Αντίστοιχο «ΣΕΙΦ» έχει υιοθετήσει και ένας Διεθνής Οργανισμός στο σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (United Nations Development Programme – UNDP). Το UNDP αποτελεί το παγκόσμιο δίκτυο των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη με έμφαση στην αποστολή βοήθειας και στην παροχή τεχνογνωσίας προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Στις 31-1-2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού υιοθέτησε τη «Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2014-2017», δηλαδή τις κατευθυντήριες γραμμές και τον χάρτη πορείας όλων των στελεχών του UNDP τη συγκεκριμένη τετραετία αναφορικά με την ένταξη της διάστασης του φύλου και της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης, του απολογισμού και της αξιολόγησης του πολυδιάστατου έργου του Οργανισμού στις πολύπαθες περιοχές της υφηλίου. Η Στρατηγική έχει τυπωθεί σε τέσσερεις γλώσσες (αγγλική, γαλλική, ισπανική, αραβική) με ένα καλαίσθητο εξώφυλλο. Η αγγλική έντυπη έκδοση είναι συνολικής έκτασης τριάντα σελίδων και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή του διεθνούς πλαισίου υπέρ της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Μεταξύ άλλων, συγκρατούμε τα κάτωθι (σελίδα 8):

1) Σύμβαση για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε βάρος των γυναικών (CEDAW) του 1979

2) Πρόγραμμα Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (Πεκίνο 1995)

3) Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (2000-2015)

4) Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (1993)

5) Διεθνές Συνέδριο για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (Κάιρο 1994)

6) Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. με θέμα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» (2000-2013).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος με την αγγλική έκδοση της Στρατηγικής του UNDP για την Ισότητα των Φύλων:

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/GenderEqualityStrategy2014-17.pdf .

Comments are closed.