Συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον τομέα της έρευνας (Βρυξέλλες, 30/11-1/12/2015)

Δεκ 03, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες το διήμερο 30/11/2015 – 1/12/2015 οι εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Αναταγωνιστικότητας των 28 Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν τη νέα Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά, την εξέταση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με την πραγματική οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. στις παγκόσμιες αγορές, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (Ε.Χ.Ε).

Ειδικά για τον Ε.Χ.Ε., το Συμβούλιο υιοθέτησε Συμπεράσματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον τομέα της έρευνας. Στο εξασέλιδο κείμενο των Συμπερασμάτων αναγνωρίζεται ότι μόλις το 20% του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού πρώτης βαθμίδας στα πανεπιστήμια είναι γένους θηλυκού και οι ρυθμοί εξισορρόπησης μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι πολύ αργοί. Τα Κράτη-Μέλη καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αυξηθεί αισθητά η γυναικεία παρουσία στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας με σκοπό την εξάλειψη της λεγόμενης «γυάλινης οροφής» και την πλήρη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και του ταλέντου των πολιτών, ανδρών και γυναικών, της Ένωσης χωρίς ίχνος διάκρισης λόγω φύλου.

Η συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής είναι ζητούμενο για ολόκληρη την Ε.Ε., γι’ αυτό και τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα καλούνται να υιοθετήσουν ανάλογες πολιτικές προς διευκόλυνση του προσωπικού τους. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και όλων των φορέων της δημόσιας ζωής μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω προώθηση της ισότητας των φύλων στον τομέα της έρευνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη καλούνται να συντονίσουν τις δράσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020, έτσι ώστε η ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας να γίνει απτή πραγματικότητα.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Πρόγραμμα είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία, καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και ο προϋπολογισμός του αγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γραμματείας του Συμβουλίου με το κείμενο των Συμπερασμάτων στην αγγλική γλώσσα: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14414-2015-INIT/en/pdf.

Comments are closed.