Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Αναπτυξιακή Διάσταση της Ισότητας των Φύλων (Βρυξέλλες, 26-5-2015)

Ιούν 02, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων & Διεθνών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε στις 26-5-2015 κείμενο Συμπερασμάτων με θέμα την αναπτυξιακή διάσταση της ισότητας των φύλων. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου, του Προγράμματος Δράσης του Καΐρου και των αποτελεσμάτων των αναθεωρητικών τους διασκέψεων, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αναφορικά με τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW). Επίσης, επικροτεί την πολιτική δήλωση που εγκρίθηκε κατά την 59η Σύνοδο της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών, καθώς και τις εκκλήσεις για την καθολική πραγμάτωση της πλήρους και ισότιμης απολαβής όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από τις γυναίκες και τα κορίτσια αφενός και αφετέρου για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών καθ’ όλο τον κύκλο της ζωής τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 28 Κράτη-Μέλη εμμένουν στη δέσμευσή τους για την προαγωγή, την προστασία και την εκπλήρωση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων για όλο τον πληθυσμό. Το Συμβούλιο σημειώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχουν η Ε.Ε. και τα Κράτη-Μέλη της στην υποστήριξη διεθνών πρωτοβουλιών για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών. Τα μέλη του Συμβουλίου ζητούν συνεχή συνεργασία και συντονισμό με τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών (κυρίως τον Οργανισμό UN WOMEN), καθώς και με άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και φορείς. Επιπλέον, οι γυναικείες οργανώσεις αποτελούν νευραλγικούς εταίρους της Ε.Ε. στην κοινή προσπάθεια για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ένατη παράγραφος των Συμπερασμάτων με τη σαφή αναφορά στην εξάλειψη όλων των μορφών της βίας σε βάρος των γυναικών (π.χ. παράνομη διακίνηση και εμπορία, ενδοοικογενειακή βία, επιβλαβείς πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, εξαναγκαστικοί γάμοι και γάμοι ανηλίκων) με έμφαση και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της χρήσης σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων σε εμπόλεμες περιοχές του πλανήτη. Οι παράγραφοι 16 και 17 είναι αφιερωμένες στην προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας αντίστοιχα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σύνδεσμος από τον ιστότοπο του Συμβουλίου με το κείμενο των Συμπερασμάτων σε μορφή pdf συνολικής έκτασης δέκα σελίδων με εικοσιέξι παραγράφους στην αγγλική γλώσσα:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2015-INIT/en/pdf .

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση από την κα Μόνιμη Αντιπρόσωπο της χώρας στην Ε.Ε., όπως και άλλα έξι Κράτη-Μέλη (συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου).

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014) το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών με αρμοδιότητα την αναπτυξιακή συνεργασία  υιοθέτησε στις 19-5-2014 στις Βρυξέλλες κείμενο Συμπερασμάτων για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες την περίοδο 2010-2015.

Πρόκειται για ένα τρισέλιδο κείμενο στην αγγλική γλώσσα, όπου αποτυπώνεται η δέσμευση των 28 Κρατών-Μελών για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας προς όφελος του γυναικείου πληθυσμού του πλανήτη, η αναγνώριση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, η ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις, ενώ υπάρχει ρητή αναφορά στην τέταρτη παράγραφο των Συμπερασμάτων ότι η ισότητα των φύλων, η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος από τον ιστότοπο της Γραμματείας του Συμβουλίου:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142670.pdf

Comments are closed.