Συμπεράσματα του Συμβουλίου Ε.Ε. για το Σχέδιο Δράσης για θέματα φύλου 2016-2020 στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βρυξέλλες, 26-10-2015)

Νοέ 02, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι στις 26 Οκτωβρίου 2015 το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρμοδιότητα την αναπτυξιακή συνεργασία υιοθέτησε στις Βρυξέλλες κείμενο Συμπερασμάτων σχετικά με το Σχέδιο Δράσης για θέματα φύλου 2016-2020 στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης. Πρόκειται για ένα συνεκτικό κείμενο συνολικής έκτασης εικοσιοκτώ σελίδων στην αγγλική γλώσσα, το οποίο διαρθρώνεται σε δύο ενότητες.
Η πρώτη ενότητα είναι δομημένη σε δεκατρείς παραγράφους και περιλαμβάνει όλους τους κύριους τομείς δραστηριότητας, οι οποίοι προάγουν τη θέση των κοριτσιών και των γυναικών στις χώρες παροχής αναπτυξιακής βοήθειας από την Ε.Ε. με βάση την εμπειρία και τα διδάγματα του παρελθόντος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη διασφάλιση της φυσικής και ψυχολογικής υγείας και ασφάλειας των γυναικών και των κοριτσιών, την προώθηση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, καθώς και την ποσοτική και ποιοτική αύξηση της συμμετοχής του γυναικείου πληθυσμού στη δημόσια ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η δεύτερη ενότητα περιλάμβανει έναν κατάλογο δεικτών για την αποτίμηση της προόδου εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου Δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα 28 Κράτη-Μέλη.
Η πρωτοβουλία εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης για θέματα φύλου 2016-2020 βασίζεται στο γεγονός ότι αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστεί βασικός παράγοντας σταθερότητας και διαλόγου στο διεθνές περιβάλλον και αφετέρου η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του γυναικείου πληθυσμού του πλανήτη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία με τη σειρά της αποτελεί προαπαιτούμενο για την οικονομική και κοινωνική αειφόρο ανάπτυξη. Η υιοθέτηση του εν λόγω Σχεδίου εντός του έτους συνάδει με τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων από τη Διακήρυξη και το Πρόγραμμα Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (Πεκίνο, Σεπτέμβριος 1995), καθώς και με τους Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέχρι το 2030, όπου η ισότητα των φύλων αποτελεί διακριτό στόχο σύμφωνα με την καθολική απαίτηση της διεθνούς κοινότητας.
Δεν πρέπει να αμεληθεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014) το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών με αρμοδιότητα την αναπτυξιακή συνεργασία υιοθέτησε στις 19-5-2014 στις Βρυξέλλες κείμενο Συμπερασμάτων για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ε.Ε. προς τρίτες χώρες την περίοδο 2010-2015. Στο τρισέλιδο κείμενο του 2014 αποτυπώνεται η δέσμευση των 28 Κρατών-Μελών για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας προς όφελος του γυναικείου πληθυσμού του πλανήτη, η αναγνώριση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, η ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις, ενώ υπάρχει ρητή αναφορά στην τέταρτη παράγραφο των Συμπερασμάτων ότι η ισότητα των φύλων, η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών και η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες.
Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. παρείχε σχετικά ενημερωτικά σημειώματα στις 14 και 16 Οκτωβρίου 2015 για την υποστήριξη της ελληνικής συμμετοχής τόσο στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις όσο και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι η χώρα μας εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 26-10-2015 από τον κ.Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα αρμόδια στελέχη της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται σε μορφή pdf στην αγγλική γλώσσα το κείμενο των εν λόγω Συμπερασμάτων .

Comments are closed.