Συνοπτικός Διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας, χαρτογράφησης γυναικείων επιχειρήσεων, διάγνωσης αναγκών εκπαίδευσης και εργαστηρίων ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου» στο πλαίσιο του Έργου: «Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in Women Enterprises» με ακρωνύμιο “ICON WOMEN”

Comments are closed.