Το δέκατο έκτο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τις Ελληνίδες σε θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση (Μάιος 2018)

 

Σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί το δέκατο έκτο Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών (Πεκίνο, 1995, γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου») και παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τη συμμετοχή των Ελληνίδων σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης: http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/05/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-16ο-Ενημερωτικό-Σημείωμα-Γυναίκες-σε-θέσεις-ευθύνης-στην-εκπαίδευση.pdf .

 

Ακολουθούν ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα:

 

1) Η εκπαίδευση αποτελεί ένα πεδίο που προσφέρεται για την ανάδειξη των ανισοτήτων στο χώρο των φύλων από διάφορες σκοπιές. Παρότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα του διδακτικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα ποσοστά τους σε διευθυντικές θέσεις στα σχολεία είναι δυσανάλογα χαμηλά (κάτω του 50% και ακόμη χαμηλότερα αν δεν συμπεριλάβουμε τις υποδιευθύντριες) και χαμηλώνουν ακόμη περισσότερο σε επίπεδο διευθύνσεων εκπαίδευσης (μόλις 18 γυναίκες σε σύνολο 116 θέσεων).

 

2) Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άνδρες πρόεδροι των ομοσπονδιών, μόλις 2 γυναίκες μέλη στα 10μελή Διοικητικά Συμβούλια σε κάθε ομοσπονδία).

 

3) Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι γυναίκες αποτελούν τη μειονότητα των μελών ΔΕΠ στα πανεπιστήμια. Παρότι το ποσοστό των γυναικών κατόχων διδακτορικών είναι ενδεικτικά για το 2015-2016 47,33%, το αντίστοιχο ποσοστό γυναικών μελών ΔΕΠ την ίδια χρονιά είναι 33,79%. Μάλιστα, όσο πιο υψηλή είναι η βαθμίδα, τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό των γυναικών. Στην ανώτατη βαθμίδα (Καθηγητής/-τρια) το ποσοστό των γυναικών είναι μάλλον απογοητευτικό (20,8%, δηλ. περίπου το 1/5).

 

4) Η άνιση συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εκπαίδευσης αντικατοπτρίζεται και στην διοικητική στελέχωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: μόλις 2 γυναίκες σε σύνολο 8 ατόμων (Υπουργός, Αναπληρωτής/-τρια Υπουργός, 2 Υφυπουργοί, 4 Γενικοί/-ες Γραμματείς).

 

5) Είναι ενθαρρυντική ωστόσο η τάση αύξησης του ποσοστού ανάληψης διευθυντικών θέσεων από τις γυναίκες στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

 

Comments are closed.