Το δέκατο Ενημερωτικό Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ. για τη χρήση του διαδικτύου και των Η/Υ από τις Ελληνίδες (Σεπτέμβριος 2017)

ΣΧΕΤ.: α) Το από 29-8-2017 έγγραφό μας με θέμα «Ανάγκη ποιοτικής αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στο χώρο των θετικών και τεχνολογικών επιστημών (UNESCO, Αύγουστος 2017)»: http://www.isotita.gr/ανάγκη-ποιοτικής-αύξησης-της-συμμετο/ .

 

β) Το από 30-8-2017 δισέλιδο δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/6158-2/ .

 

γ) Το από 31-8-2017 έγγραφό μας με θέμα «Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για το έμφυλο χάσμα στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες (UNESCO, Αύγουστος 2017)»:http://www.isotita.gr/επιτυχής-υλοποίηση-της-δημόσιας-δράσ-14/ .

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων έχει αναρτηθεί το δέκατο Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής του Παρατηρητηρίου της Γ.Γ.Ι.Φ., το οποίο εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών (Πεκίνο, 1995, γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου»): http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/09/Παρατηρητήριο-ΓΓΙΦ-10ο-ενημερωτικό-σημείωμα.pdf .

 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για τους εξής δείκτες του Παρατηρητηρίου Ισότητας των Φύλων :  

1. Συχνότητα χρήσης διαδικτύου (% ατόμων) ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα, επίπεδο εκπαίδευσης  και συχνότητα χρήσης.

Ο δείκτης υπολογίζεται ως το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ανά συχνότητα χρήσης προς το συνολικό πληθυσμό που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

2. Συχνότητα χρήσης Η/Υ (% ατόμων) ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα, επίπεδο εκπαίδευσης και συχνότητα χρήσης Η/Υ.

Ο δείκτης υπολογίζεται ως το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιεί Η/Υ ανά συχνότητα χρήσης προς το συνολικό πληθυσμό που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

 

Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία:

 

α) Σύμφωνα με την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους έχουν το 64,1 %  των Ανδρών και το 59,2% των Γυναικών. Οι κυριότεροι λόγοι μη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι: α) η έλλειψη δεξιοτήτων 64.4% β) οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιμες, δεν ενδιαφέρουν 25.5% και γ) το κόστος του εξοπλισμού είναι πολύ υψηλό 19.9%.

 

β) Αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης του διαδικτύου το πρώτο τρίμηνο του 2016, οι δραστηριότητες για τις οποίες καταγράφεται αύξηση σε σχέση με το 2015, είναι η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (+33.2%), η χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύματα (+27.9%), η πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου, όπως Skype, Facetime, κ.α. (+5.7%) και η αναζήτηση πληροφοριών υγείας (+5.6%).

 

γ) Όσον αφορά την τακτική χρήση (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα)  του διαδικτύου για το πρώτο τρίμηνο του 2016, το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται στο 63.68%, ενώ το ποσοστό των ανδρών στο 68.45%.

 

δ) Το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων, ανεξαρτήτως φύλου, σχετίζεται άμεσα και με το βαθμό που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Η χρήση του διαδικτύου αυξάνει όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων. Η απόσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται, με τους άνδρες να προηγούνται κατά  4.94 ποσοστιαίες μονάδες για το έτος 2015 και 4.77 ποσοστιαίες μονάδες για το έτος 2016.

 

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

 

 

Comments are closed.