Το νομικό πλαίσιο για τις διευκολύνσεις μητρότητας και ανατροφής τέκνου για το προσωπικό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Σας κοινοποιούμε δύο χρήσιμα και κατατοπιστικά ενημερωτικά σημειώματα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα οποία αφορούν το νομικό πλαίσιο για τις διευκολύνσεις μητρότητας και ανατροφής τέκνου για το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Διευκολύνσεις Μητρότητας και Ανατροφής Τέκνου στις/στους Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Δημοσίου (τρισέλιδο ενημερωτικό σημείωμα με ημερομηνία δημοσιοποίησης την 15-9-2017):

http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20170915_dieykolhnshs_goneon.pdf .

Β. Διευκολύνσεις Μητρότητας και Ανατροφής Τέκνου στις/στους Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (δισέλιδο ενημερωτικό σημείωμα με ημερομηνία δημοσιοποίησης την 28-9-2017):

http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20170928_adeia_mhtrothtas.pdf .

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στo θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία»και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω τεκμηριωτικό υλικό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών, οι οποίοι/-ες συχνά απευθύνονται τόσο στον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων όσο και στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας για ανάλογα ζητήματα.

Comments are closed.