Υποστήριξη από τη Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. της μελέτης του Ομίλου ICAP έτους 2019 για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη χώρα μας

ΣΧΕΤ.: α) Η από 29-1-2019 δημόσια δράση του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων με θέμα «Προβολή από τη Γ.Γ.Ι.Φ. της πρωτογενούς έρευνας έτους 2018 του Ομίλου ICAP για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (Ιανουάριος 2019)»: http://www.isotita.gr/προβολή-από-τη-γ-γ-ι-φ-της-πρωτογενούς-έ/ .

β) Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./9/14-8-2019 έγγραφό μας με θέμα «Οι 19 δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο θεματικό πεδίο Γυναίκες και Οικονομία το δεύτερο τετράμηνο του 2019 υπέρ της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών»: http://www.isotita.gr/οι-19-δράσεις-του-κρατικού-φορέα-ισότητα/ .

γ) Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./51/11-9-2019 έγγραφό μας με θέμα «Αναλυτική παρουσίαση του έργου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού το δεύτερο τετράμηνο του 2019»:

http://www.isotita.gr/αναλυτική-παρουσίαση-του-έργου-της-γ-γ-3/ .

δ) Το 22ο Ενημερωτικό Σημείωμα του «Παρατηρητηρίου για την Ισότητα των Φύλων» της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με θέμα «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» (Σεπτέμβριος 2019):http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2019/09/Παρατηρητήριο-ΓΓΟΠΙΦ-22o-Ενημερωτικό-Σημείωμα-Γυναικεία-Επιχειρηματικότητα.pdf.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων μας, σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ομίλου ICAP η μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Ερευνών και Κλαδικών Μελετών του Ομίλουμε θέμα τη γυναικεία επιχειρηματικότηταστην Ελλάδα: https://dir.icap.gr/mailimages/PressReleases/2019/Research_LWB_2019.pdf .

Η μελέτη παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, συγκεντρωτικά, ορισμένα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία και οικονομικά μεγέθη για τις τρεις παρακάτω ομάδες-εταιρειών:

Α. Σύνολο εταιρειών:αφορά 34.473 επιχειρήσεις προερχόμενες από όλους τους κλάδους δραστηριότητας, οι οποίες έχουν αντληθεί από τη βάση δεδομένων της ICAP και έχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση 2017.

Β. Εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες: στο παραπάνω σύνολο (34.473) περιλαμβάνονται 8.577 εταιρείες, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες (Διευθύνουσα Σύμβουλος ή Διαχειρίστρια).

 
Γ. Top 500: αναφέρεται στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών τους την περίοδο 2017–2018, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες και παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα έκδοση (οι εταιρείες αυτές προέκυψαν από το δείγμα των 8.577 εταιρειών).

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης:

1) το τοπίο της γυναικείας επιχειρηματικότητας, όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα στη χώρα μας, σκιαγραφεί τη μικρή, αλλά συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής

2) το ποσοστό διείσδυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας ανήλθε σε 24,9% το 2019 και εμφανίζεται σαφώς αυξημένο, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια

3) παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί διαχρονικά, οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να λάβουν περισσότερα μέτρα και να προσφέρουν κίνητρα, ώστε να κινητοποιηθεί μεγαλύτερο μέρος των γυναικών προς την «επιχειρηματική δραστηριοποίηση»

4) τα νησιά του Ιονίου (29,7%) και η Κρήτη (26,5%) συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα μερίδια και παρατηρείται ότι αφορούν κατά βάση τουριστικές περιοχές της χώρας μας, γεγονός το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται κυρίως με τον τουριστικό κλάδο.

Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε με αφορμή την επιχειρηματική έκδοση του Ομίλου ICAP με τίτλο “Leading Women in Business 2019”, η οποία πραγματεύεται επίκαιρα ζητήματα που αφορούν το γυναικείο ανθρώπινο κεφάλαιο στον επιχειρηματικό τομέα. Στόχος της όγδοης έκδοσης LWiB, συνολικής έκτασης 124 σελίδων, είναι να παράσχει πληροφόρηση υψηλής αξίας για τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία», καθώς και να αναδείξει τις κορυφαίες εταιρείες της χώρας μας, διοικούμενες από γυναίκες επιχειρηματίες ή στελέχη: https://dir.icap.gr/mailimages/flipbooks/LWB/2019/index.html .

Αξίζει να τονιστεί ότι στη σελίδα 8 της έντυπης έκδοσης φιλοξενείται ο χαιρετισμός της κας Γενικής Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων με τρεις βασικές επισημάνσεις για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί:

α) έναν από τους κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας,

β) μία βασική οδό αντιμετώπισης της ανεργίας και

γ) ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ενδυνάμωσης των γυναικών.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Οικονομία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.