Έκδοση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την Ισότητα των Φύλων και τις Πράσινες Θέσεις Εργασίας (Απρίλιος 2015)

Απρ 23, 2015

adpolitis

ΔΙΕΘΝΗ

0

Σας γνωρίζουμε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας δημοσιοποίησε στις 14 Απριλίου 2015 ένα ενημερωτικό φυλλάδιο συνολικής έκτασης δώδεκα σελίδων στην αγγλική γλώσσα με τίτλο «Ισότητα των Φύλων και Πράσινες Θέσεις Εργασίας (Gender Equality and Green Jobs)». Η έκδοση αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στο μετασχηματισμό των οικονομιών, των επιχειρήσεων, των χώρων εργασίας και των αγορών εργασίας σε μία βιώσιμη οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και με αξιοπρεπή εργασία για όλους και όλες.

Παρουσιάζουμε ορισμένα χρήσιμα στατιστικά στοιχεία:

– σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο μέσος όρος του μισθολογικού κενού μεταξύ γυναικών και ανδρών εργαζομένων ήταν 16,4% στην Ε.Ε. το 2014, το οποίο σημαίνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται 59 ημέρες ετησίως χωρίς αμοιβή

– οι επιχειρηματίες στην Κίνα προτιμούν να υπογράφουν συμβόλαια εξαγωγών με άνδρες και όχι με γυναίκες λόγω της περιορισμένης πρόσβασης των γυναικών στις παραγωγικές και χρηματοδοτικές πηγές και των αυξημένων οικογενειακών βαρών με τα οποία οι ίδιες είναι συχνά επιφορτισμένες

– μόλις το 10-20% των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν γαιοκτητικά δικαιώματα, παρόλο που οι ίδιες αποτελούν την πλειοψηφία των μικροκαλλιεργητών και μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών

– μόλις δεκατρία Κράτη σε σύνολο 185 Κρατών-Μελών του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας έχουν γυναίκα Πρωθυπουργό (ποσοστό 7%)

– σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οικονομικού Foru το 2013, η ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα, το εισόδημα και την ανάπτυξη των κρατών

– τα τελευταία χρόνια υπολογίζεται ότι περίπου 2,3 εκατομμύρια γυναίκες και άνδρες σε όλο τον κόσμο έχουν βρει μία θέση εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ μέχρι το 2030 τουλάχιστον είκοσι εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν σε αυτό τον τομέα

– χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της δημιουργίας μίας συντεχνίας στην Ινδία για την αποκομιδή των απορριμάτων με σεβασμό στο περιβάλλον, όπου το 90% των εργαζομένων είναι γυναίκες (σελίδα 5 της έντυπης έκδοσης). Με τη συγκεκριμένη κοινωνική και οικολογική προσέγγιση ενισχύεται η τοπική οικονομία, αυξάνεται το εισόδημα των γυναικών και των οικογενειών τους, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον και αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται ο σύνδεσμος με την εν λόγω έκδοση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—emp_ent/documents/publication/wcms_360572.pdf .

Comments are closed.