Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριφθέντων υποψηφίων προκήρυξης ΣΟΧ 2/2017

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και απορριφθέντων της προκήρυξης ΣΟΧ2/2017 (αρ.πρωτ.194/17-2-2017) για την πρόσληψη, με σύμβαση ΙΔΟΧ δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (MIS 5001377), πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12/07/2017 στο κατάστημα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

 

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης

Πίνακας Απορριφθέντων ΠΕ Στατιστικής

Πίνακας Απορριφθέντων ΠΕ Κοινωνιολόγων

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων ΠΕ Στατιστικής

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων ΠΕ Κοινωνιολόγων

 

 

Comments are closed.