Αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων του εγγράφου μας για το θετικό πρόσημο της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2019

ΣΧΕΤ.: Το Δ1/Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ./103/30-9-2019 έγγραφό μας με θέμα «Θετικό πρόσημο για τη δημόσια εικόνα του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2019»: http://www.isotita.gr/θετικό-πρόσημο-για-τη-δημόσια-εικόνα-16/ .

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων αξιοποίησε άμεσα τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ηγεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. αναφορικά με το θετικό πρόσημο της δημόσιας εικόνας του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2019, μέσω χρέωσης του σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. στις κάτωθι οργανικές μονάδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο ύψιστο πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο:

α) «Γραφείο Υπουργού» και «Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 152140/1-10-2019)

β) «Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 152144/1-10-2019).

γ)  «Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου: 153815/3-10-2019).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Εκπαίδευση» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.